Tuesday, December 30, 2008

Good Riddance, 2008.

I really cannot stand formal ends of periods of time. But since my daily activities involve wrapping up performance data at end of period events, I find myself wrapping up events at anniversaries on this blog as well.

So, tomorrow is the last day of 2008. I usually wrap up the year with semi-indifference and look forward for a better year after January 1. But 2008 was not an ordinary year and I am not indifferent. Instead, I say 'good riddance' to 2008.

This was a year full of unpleasant events. This was the year when the political system in Armenia finally went down the toilet. In the process, the state murdered 10 people, 80+ people became political prisoners and quite a few others are in exile.

The next big process was the world sinking into an economic crisis. Trillions of dollars in wealth were lost in the US alone, thousands of people have lost and continue to lose their jobs and the picture is about to get even bleaker come February (after the Christmas season retail sales are wrapped up and a few retailers go out of business). Then there was the almost trillion dollar gift to the bankers in the country...

The only good thing to happen was the kicking out of the political dinosaurs out of Washington D.C.

So, what can we look forward to seeing in 2009? I'm afraid I am going to be pessimistic about the upcoming year. The wars will continue to happen and may even escalate. The global economic situation will continue to remain weak. The proverbial poppycock will hit the fan for Armenia with Turkey becoming more intimately involved in the Karabakh issue and the cash flows to Armenia slowing down. The repressions in the country will continue.

Do I see a bright spot? Unfortunately, I don't.

Tuesday, December 23, 2008

The Trial of the Seven Political prisoners Continued Today.

The reporters were barred from the courtroom where 7 of the political prisoners are being 'judged'. The room was mostly occupied by the thick headed power base of the regime. One of the defendants had been beaten by the KGB in his cell so the hearing began late. The court announced a recess after the judge removed the defendants from the courtroom.

Here is a video video where some of the thick heads are seen shouting abuses at a woman. A minion of the regime afterward threatens to create a secret court martial.

Monday, December 22, 2008

Մարտի 1-ի զոհեր մահվան պատճառները:

Came across this on Kornelij's blog. I don't quite know the source but looks like something from the Attorney General's Office. Some of the victims are younger than me. I just don't know what to say. UPDATE: the source is a press release from the Prosecutor.

Դավիթ Աֆրենտի Պետրոսյան՝ ծնված 1975թ,
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 246 եզրակացության՝ Դ.Պետրոսյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է հրազենային, գնդակային մուտքի անցք՝ կրծքավանդակի աջ կեսի հետին մակերեսին: Մահվան պատճառ է հանդիսացել վնասվածքի հետեւանքով առաջացած արյան սուր կորուստը:

Վիրահատության ընթացքում Դ.Պետրոսյանի մարմնից հանվել է 9մմ տրամաչափի մեկ գնդակ:

Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության թիվ 389 եզրակացության՝ Դ.Պետրոսյանի դիակից հանված գնդակը գործարանային արտադրության 9մմ տրամաչափի փամփուշտի մաս՝ կրակված գնդակ է: Այս տեսակի փամփուշտները նախատեսված են ՚ՊՄՙ եւ ՚ԱՊՍՙ տեսակների ատրճանակների համար: Գնդակի վրայի կրակման հետքերը բնորոշ են ՚ՊՄՙ ատրճանակից կրակված հետքերի: Գնդակի վրայի քերծվածքային դեֆորմացիան արդյունք է որեւէ պինդ մարմնի հետ բախման, հնարավոր է՝ հետցատկ կամ որեւէ արգելքի միջով անցնելու:

Վիրավորվել է՝ Պարոնյան փողոցի թիվ 2 շենքի մոտ:

Գրիգոր Հովհաննեսի Գեւորգյան՝ ծնված 1980 թ.
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 251 եզրակացության՝ Գ.Գեւորգյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է հրազենային մուտքի անցք՝ քթի մեջքին, ելքի անցք՝ ձախ ճակատա-գագաթային շրջանում: Մահվան պատճառ է հանդիսացել գլխուղեղի կենսական կարեւորագույն ֆունկցիաների սուր խանգարումը:

Վիրավորվել է ՝ Պարոնյան-Լեո փողոցների խաչմերուկին հարակից կամարի մոտ տեղակայված կոշիկի վերանորոգման կետի դիմաց:

Տիգրան Հովսեփի Խաչատրյան՝ ծնված 1985թ.
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 250 եզրակացության` Տիգրան Խաչատրյանի մոտ հայտնաբերվել է գանգուղեղային բաց-բութ վնասվածք: Մահը վրա է հասել գլխուղեղի կենսական կարեւոր ֆունկցիաների սուր խանգարումից, որը հետեւանք է ստացած գանգուղեղային բաց վնասվածքի:

Դիահերձման ժամանակ Տ. Խաչատրյանի գանգից հանվել է մետաղի կտոր:

Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության թիվ 389 եզրակացության` Տ.Խաչատրյանի դիակից հանված մետաղյա կտորը գործարանային արտադրության ՚Չերյոմուխա 7ՙ տեսակի կրակված փամփուշտի գազային նռնակ է: Գազային նռնակի պլաստմասսե խցանները, հավանաբար, անջատվել են որեւէ պինդ մարմնի հետ բախման կամ որեւէ արգելքի միջով անցնելու հետեւանքով:

Վիրավորվել է Պարոնյան-Լեո փողոցների խաչմերուկի կամարի մոտ:

Արմեն Վաչագանի Ֆարմանյան՝ ծնված 1974թ.
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 252 եզրակացության` Արմեն Ֆարմանյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է գլխի ձախ կեսի կողմնա-քունքային շրջանի սալջարդ վերք՝ ոսկրա-հյուսվածքային դեֆեկտով: Մահը վրա է հասել գլխուղեղի կենսական կարեւորագույն ֆունկցիաների սուր խանգարումից, որը պայմանավորված է գլխի ձախ կեսի կողմնա-քունքային շրջանի սալջարդ վերքով:

Դիահերձման ժամանակ գանգից հանվել են օտար մարմիններ:

Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության թիվ 389 եզրակացության` Ա.Ֆարմանյանի դիակից հանված պլաստմասսե եւ մետաղյա մեկական կտորները գործարանային արտադրության ՚Չերյոմուխա 7ՙ տեսակի կրակված փամփուշտի գազային նռնակ է՝ առանձնացած մեկ խցանով: Խցանի վրայի կրակման հետքերը բնորոշ են հատուկ միջոց հանդիսացող ՚ԿՍ-23ՙ կարաբիններին:

Խցանի գլխային մասի դեֆորմացիան եւ պատռվածքները կարող էին առաջանալ որեւէ պինդ մարմնի հետ բախման կամ որեւէ արգելքի միջով անցնելու հետեւանքով:

Վիրավորվել է Պարոնյան փողոցի թիվ 24 շենքի դիմաց:

Գոռ Սարգսի Քլոյան՝ ծնված 1979 թ.
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 249 եզրակացության` Գ.Քլոյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է ձախ աճուկաենթազստային շրջանի ջնջխված բեկորային վերք: Մահը վրա է հասել ձախ աճուկաենթազստային շրջանի ջնջխված բեկորային վնասվածքով պայմանավորված արյան սուր կորստից:

Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության թիվ 389 եզրակացության` Գ.Քլոյանի դիակից հանված առարկան գործարանային արտադրության ՚Չերյոմուխա – 7ՙ տեսակի կրակված փամփուշտի կոնտեյներ՝ գազային նռնակ է՝ իր պլաստմասսե խցաններով: Խցանների վրայի կրակման հետքերը բնորոշ են հատուկ միջոց հանդիսացող ՚ԿՍ-23ՙ կարաբիններին: Խցանի վրայի դեֆորմացիան եւ պատռվածքները կարող էին առաջանալ որեւէ պինդ մարմնի հետ բախման կամ որեւէ արգելքի միջով անցնելու հետեւանքով:

Վիրավորվել է Մաշտոցի եւ Գր. Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկի կամրջի վրա ու տեղափոխվել հիվանդանոց, որտեղ, առանց գիտակցության գալու, մահացել է:

Հովհաննես Ղարիբի Հովհաննիսյան՝ ծնված 1961 թ.
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 245 եզրակացության` Հ.Հովհաննիսյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է հրազենային գնդակային կույր վնասվածք՝ կրծքավանդակի ձախ կեսի առաջային մակերեսին: Մահը վրա է հասել կրծքավանդակի հրազենային գնդակային կույր վիրավորումից առաջացած սուր ներքին արյունահոսությունից:

Դիահերձման ժամանակ Հ.Հովհաննիսյանի մարմնից հանվել է 5,45մմ տրամաչափի 1 գնդակ:

Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության թիվ 389 եզրակացության՝ Հ.Հովհաննիսյանի դիակից հանված գնդակը գործարանային արտադրության 5,45մմ տրամաչափի մարտական փամփուշտի մաս՝ կրակված գնդակ է: Այս տեսակի փամփուշտները նախատեսված են ՚ԱԿ-74ՙ ինքնաձիգների եւ դրանց մոդիֆիկացիաների համար: Գնդակն իր վրայի կրակման հետքերով բնորոշ է 5.45 մմ տրամաչափի ՚ԱԿ-74ՙ ինքնաձիգներից եւ դրանց մոդիֆիկացիաներից կրակված գնդակներին:

Վիրավորվել է ՝ Մաշտոցի եւ Գր. Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկի կամուրջի վրա ու ստացած մարմնական վնասվածքից տեղում մահացել:

Զաքար Սարիբեկի Հովհաննիսյան՝ ծնված 1977թ,
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 247 եզրակացության՝ Զաքար Հովհաննիսյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է հրազենային մուտքի վնասվածք՝ որովայնի առաջային մակերեսին: Մահվան պատճառ է հանդիսացել վնասվածքի հետեւանքով առաջացած արյան սուր կորուստը:

Դիահերձման ծամանակ Զ.Հովհաննիսյանի մարմնից հանվել է 9մմ տրամաչափի 1 գնդակ:

Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության թիվ 389 եզրակացության՝ Զ. Հովհաննիսյանի դիակից հանված գնդակը գործարանային արտադրության 9մմ տրամաչափի փամփուշտի մաս՝ կրակված գնդակ է: Այս տեսակի փամփուշտները նախատեսված են ՚ՊՄՙ եւ ՚ԱՊՍՙ ատրճանակների համար: Գնդակի վրայի կրակման հետքերը բնորոշ են ՚ՊՄՙ ատրճանակից կրակված հետքերի:

Վիրավորվել է Մաշտոցի պողոտայի շուկայի մոտ:

Սամվել Էդիկի Հարությունյան՝ ծնված 1979թ,
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 396 եզրակացության` Սամվել Հարությունյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է գանգուղեղային բաց, բութ, թափանցող վնասվածք: Մահը վրա է հասել օրգանիզմի ընդհանուր ինտոքսիկացիայից, որը պայմանավորված է եղել գանգուղեղային բաց, բութ, թափանցող վնասվածքով, վերջինիս հետեւանքով զարգացած թարախային մենինգիտով, երկկողմանի թարախային թոքաբորբով:

Վիրավորվել է Մաշտոցի եւ Գր. Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկի կամրջի վրա, տեղափոխվել է «Արմենիաե ԲԿ, որտեղ մահացել է 11.04.2008թ՝ առանց գիտակցության գալու:

Համլետ Աղասու Թադեւոսյան՝ ծնված 1977թ., ՀՀ ՈԶ թիվ 1032 զորամասի մոտոհրաձգային գումարտակի 1-ին վաշտի հրամանատար, ոստիկանության կապիտան
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 248 եզրակացության՝ Հ.Թադեւոսյանի դիակի վրա հայտնաբերվել են ձախից վերին եւ ստորին կոպի, որովայնի, շեքի, փոշտի, ամորձիների, առնանդամի, զույգ բազուկների, ձախ նախաբազկի, զույգ ազդրերի, սրունքների, աջ ոտնաթաթի առաջին մատի եղնգային ֆալանգի բազմաթիվ պայթյունային, բեկորային վիրավորումներ՝ փափուկ հյուսվածքների եւ անոթների վնասում, աջ ոտնաթաթի առաջին մատի եղնգային ֆալանգի կոտրվածք, հետորովայնամզային հեմատոմա, արտաքին առատ արյունահոսություն։ Նշված բոլոր վնասվածքները առաջացել են կենդանության օրոք, պայթյունի հետեւանքով առաջացած բեկորների ազդեցությամբ եւ անմիջական պատճառական կապ ունեն նրա մահվան հետ:

Ըստ դատաձգաբանական փորձաքննության` Հ.Թադեւոսյանի զույգ սրունքներից հայտնաբերված 3 մետաղական բեկորները եւ կիսաճտքավոր աջ կոշիկի վրայից հայտնաբերված մեկ մետաղական բեկորը բեկորացվել են պայթյունի հետեւանքով, դրանցից մեկը հավանաբար գործարանային արտադրության ՚Ֆ-1ՙ, ՚ՌԳԴ-5ՙ եւ ՚ՌԳ-42ՙ տեսակի նռնակներ պայթեցնելու համար նախատեսված ՚ՈՒԶՌԳՄՙ տեսակի պայթուցիչի միացման ականոցի վերին հատվածի բեկոր է։

Հ.Թադեւոսային հագուստների վրայի վնասվածքները բեկորային բնույթի են՝ առաջացած բեկորացման ենթակա ամուր պատյան ունեցող պայթուցիկ սարքի պայթյունից, որը պայթել է Հ.Թադեւոսյանի ոտքերի մոտ։

Վիրավորվել է Մաշտոցի եւ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկի մոտ, Լուսավորիչ փողոցի թիվ 17 շենքի դիմաց ու տեղափոխվել Երեւանի 3-րդ կլինիկական հիվանդանոց, որտեղ էլ մահացել է:

Տիգրան Էդիկի Աբգարյան՝ ծնված 1989թ., ոստիկանության ներքին զորքերի թիվ N զորամասի զինծառայող
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 392 եզրակացության՝ Տ.Աբգարյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է 6-րդ ողի մարմնի անցքավոր կոտրվածք, պարանոցային 5-6-7-րդ ողերի բեկորային կոտրվածքներ, ողնուղեղի ջնջխում եւ ամբողջականության գրեթե լրիվ խախտում։ Մահը վրա է հասել ողնուղեղի կարեւորագույն կենսական ֆունկցիաների խանգարումից՝ պարանոցի հրազենային գնդակային միջանցիկ վիրավորում ստանալու հետեւանքով։ Ելնելով հրազենային վերքերի տեղակայումից՝ մուտքի անցք՝ պարանոցի աջ կեսի առաջին մակերեսին եւ ելքի անցք՝ պարանոցի աջ կեսի հետին մակերեսին կարելի է եզրակացնել, որ կրակոցը կատարվել է մարմնի երկայնական առանցքի նկատմամբ՝ առաջից հետ, քիչ ձախից աջ ուղղությամբ։

Վիրավորվել է Լեո փողոցի ՚Սվինՙ որսորդական խանութի մոտ, մահացել է Երեւանի Միքաելյան հիվանդանոցում, 11.04.08թ.՝ առանց գիտակցության գալու:


Բժշկական հաստատությունների տրամադրած տեղեկատվության համաձայն՝ մայրաքաղաքում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ժամանակ ստացած հրազենային վնասվածքներով բժշկական օգնության դիմել է 16 քաղաքացի: Նրանցից 5-ը առաջին օգնությունը ստանալուց հետո հեռացել են՝ իրենց ինքնության եւ բնակության վայրի վերաբերյալ տրամադրելով սխալ տվյալներ: Նախաքննության ընթացքում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում երեքը հայտնաբերվել են, մնացած 2-ի ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են:

Ոստիկանության շուրջ 4 տասնյակ աշխատակից եւ զինծառայող տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել պայթուցիկ սարքերի բեկորներից:

Բացի այդ՝ պայթուցիկ սարքերի բեկորներից վնասվել են ոստիկանական 1 սաղավարտ, 7 զրահաբաճկոն եւ 3 ծնկակալ, տրոտիլ պայթուցիկ նյութ պարունակող պայթուցիկ սարքավորման՝ բեկորային նռնակի պայթյունի հետեւանքով առաջացած բեկորներից վնասվել է ոստիկանության 25 զինծառայողների համազգեստ։

Դեպքի վայրից հայտնաբերված բոլոր գնդակներն ու պարկուճները, ինչպես նաեւ մարմնական վնասվածքներ ստացած անձանց վրայից հանված գնդակները, բեկորները ենթարկվել են դատաձգաբանական, դատապայթունատեխնիկական եւ դատահետքաբանական համալիր փորձաքննության: Հարցաքննվել են 2008 թվականի մարտի 1-ին զանգվածային անկարգությունները կանխելուն ուղղված միջոցառմանը մասնակցած ոստիկանները եւ ՀՀ ՈԶ զորամասերի զինծառայողները: Առգրավվել եւ դատաձգաբանական փորձաքննության են ներկայացվել տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ հասարակական կարգը վերականգնելուն ուղղված միջոցառումներին մասնակցած ոստիկաններին եւ զինծառայողներին ամրացված հրազեններն ու հատուկ միջոցները: Նախաքննությամբ պարզվել է նաեւ, որ ՚Չերյոմուխա-7ՙ տեսակի գազային նռնակներ կրակվել են ՀՀ ՈԶ N զորամասի սպաների կողմից: Հարցաքննություններով հնարավորինս պարզվել են հատուկ միջոցներ կիրառած անձանց տեղաշարժը, նրանց կողմից արձակված կրակոցների քանակը, դեպքի վայրի այն հատվածները, որտեղից արձակվել են կրակոցները ու դրանց ուղղությունները: Նշված հանգամանքները համադրվում են մահացած անձանց վիրավորվելու վայրերի եւ մահվան հանգամանքների հետ:

Նախաքննությամբ ստուգվում է հատուկ միջոցների կիրառման իրավաչափությունն ու դրանց գործադրման ժամանակ անվտանգության կանոնների պահպանությունը: Այդ նպատակով հարցաքննվել են բազմաթիվ անձինք, այդ թվում նաեւ հատուկ միջոցներ կիրառած սպաները: Կիրառված հատուկ միջոցների օգտագործման համար պիտանի լինելու եւ մի շարք այլ հարցեր պարզելու նպատակով նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն։

Friday, December 19, 2008

Մասնակցեք հանգանակությանը

Դեկտեմբերի 21-ին, Լոս Անջելես քաղաքում, տեղական ժամանակով ժամը 16.00-ից մինչև կեսգիշեր AMGA հեռուստաալիքով տեղի կունենա հեռուստամարաթոն, որը կազմակերպում է Քաղաքացիական զարգացման կենտրոնը (ԱՄՆ)` համագործակցությամբ “Եվրոկանչ” զարգացման հասարակական կազմակերպության (Հայաստան): Հեռուստամարաթոնը կհեռարձակվի նաև www.amga.tv կայքով:

Հեռուստամարաթոնից գոյացած միջոցները կուղղվեն Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացմանն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը` մասնավորապես քաղբանտարկյալների ու հետապնդվողների իրավական և նրանց ընտանիքների սոցիալական աջակցության հետ կապված խնդիրների լուծմանը:

Միահամուռ մասնակցենք այս նախաձեռնությանը` վերահաստատելով մեր բոլորիս հավատարմությունը անկախության, ազատության և ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներին:

Փոխանցումները կարող եք կատարել,

Օն-լայն՝

Քրեդիթ կամ դեբիթ քարտի և PayPal-ի միջոցով:
http://ccdusarm.org/am/donation

Բանկային փոխանցում.

ԱՄՆ-ում և մյուս երկրներում`

Pacific Western Bank
500 N. Central Avenue, Suite 100
Glendale, CA 91203, USA
Routing # 122238200
Account # 100005148

Հայաստանում`

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՄԻՐՅԱՆ 23/1
Հ/Կ “ԵՎՐՈԿԱՆՉ”
163008128460 (AMD)
163008128478 (USD)
Փոխանցումները կարող են կատարվել նաև անանուն
Seven on Trial.

The bandits of Armenia have kicked off the trial of the Seven; they are trying seven oppositionists, including a few members of the parliament and a former foreign minister. This is widely seen as the climax of the political repressions since the March 1 bloodbath on the streets of Yerevan.

The Europeans have hinted that they understand that all these trials are politically motivated spectacles to imprison innocent people for what they think and say. The Banditocracy knows that they have gone too far and Armenia risks becoming a rogue state no matter how much benefit of doubt the Europeans give to the Armenians. As a response, one of the chief figures of the banditocracy, Galust Sahakian, said that Armenia will join 'certain structures' in Muslim countries if the Europeans throw Armenia out of EC. Why does he think the Muslims would welcome Armenia, I don't know.

You can follow the trial on the blog dedicated to the seven political prisoners - Seven on Trial.

Here is a short video of Alexander Arzumanian at his trial. Pay attention to the KGB guy who jumps up to video the people who started cheering his speech.


Wednesday, December 17, 2008

It's Getting Closer to the Fan.

The Armenian tax authorities have started calling the small and medium size enterprises and are demanding prepayment of January 2009 taxes. Looks like they have issues with revenue side of the budget.

As I have mentioned a number of times before, it is not cheap to keep the country clamped down through force. All these cops and stuff need to get paid. So far the most negative impact of the banditocracy was the increasing rates of crimes and decreasing rates of solving these crimes because the cops are busy abusing peaceful civilians.

Tuesday, December 16, 2008

Fearful.

The Armenian banditocracy has been doing everything to bar the opposition Armenian National Congress as they try to hold a conference. All their request to different owners of suitable venues has been denied, be it publicly or privately owned. At some point ANC circulated the idea that they will hold the conference in Tbilisi. But since that will be expensive, the idea was abandoned.

So far they have not found a venue.

Monday, December 15, 2008

Well Trained.

Bush was pretty good at avoiding the shoes thrown at him yesterday by an Iraqi journalist. My guess is that Laura has thrown stuff at him before so he is well trained.

I wonder what the Iraqis will do to the journalist. Bush, as an American, was OK with it. Iraqis are not that enlightened in matters of freedom of expression so they may see it as an insult to the state with all the consequences.

Sunday, December 14, 2008

Frozen.

The Millennium Challenge funds, allocated by the US government to developing countries to establish democratic institutions through providing development funds, remain frozen for Armenia. This certainly is something that the US government feels compelled to do - you cannot give US taxpayer money to a country that has around 70 political prisoners from the opposition even if the leader of the opposition has called to them not to cut off the funds.

My philosophy remains that in order to restore justice and the rule of the law in Armenia it is necessary to hit the pockets of the ruling bandits. It's not secret that most of these development projects are implemented by banditocracy minions and the moneys go to finance their expensive lifestyles (most of the money eventually flows back to the US in the form purchases of luxury cars or real estate in the coastal areas).

The problem is that if the bandits don't get their money from the US taxpayers, they will try to squeeze a few more pennies from the local population who survive on the remittances from relatives working abroad.

Friday, December 12, 2008

5 Years for Ashot Manukyan.

As expected, the Armenian regime sentence a good man to jail today. Ashot Manukyan, 63, was sentenced to 5 years in prison for daring to stand up for a free and decent country. Obviously, his family is devastated, but at least we have the moral victory. As the U.S. official who has attended the trials stated:

You can tell your children how their grandfather stood upright and spoke eloquently against corrupt government authorities. I know, because I saw it...

Ashot Manukyan was one of the first people to organize the Karabagh Movement. He was instrumental in finding the resources to make sure that the Artsakh citizens and the Armenian citizens living in the border areas were able to defend themselves. And this is the thanks he gets...

Please take a second and send a note to the following with this simple message:

Demand the Armenian regime Free Ashot Manukyan and the other political prisoners.

Please send it to:

"M. Lluís Maria de Puig - Council of Europe" <llmdepuig@senado.es>,
"Mr. John Prescott - Council of Europe" <coepa.del@parliament.uk>,
"Secretary General Terry Davis - CoE" <private.office@coe.int>,

"Brian Ardouny - AAA" <bardouny@aaainc.org>,
"Aram Hamparian/ANCA" <anca-dc@ix.netcom.com>


Time line.
December 12: Ashot Manukyan is sentenced to 5 years in prison.

December 5: Today they had the defense summations. According to a American who attended, Mr. Manukyan was quite eloquent in his closing statement. There were about 35 of his supporters in the audience. The judge adjourned the case until next Friday, Dec. 12. Those following the case think the judge will most likely find him guilty and give him 2.5 or 3 years in jail.

November 27: Prosecution recommends a 6 year sentence. Trial set to resume December 5th.

November 20: Political Prisoners on hunger strike. Trial postponed indefinitely.

November 13: Trial delayed until November 20th

November 7: Trial delayed until November 13th

November 3: Trial delayed until November 7th.

October 29: Defense attorney calls in sick, trial postponed until November 3rd.

October 23: Trial postponed until October 29th.

October 15: The defendant is also charged with organizing an unauthorized illegal public demonstration. The court heard testimony from one witness, an individual who had previously pled guilty to a crime relating to the March 1 incident. He had received a suspended sentence for his own conviction. In a series of investigation statements (before trial) the witness stated that he had received approximately $60 from the defendant and that the witness had used the money to bus people into Yerevan for the unauthorized demonstrations at the direction of the defendant. At the trial the witness stated that he had received money from the defendant as part of LTP's campaign, but that the defendant never directed him to use the money for the demonstrations. Unfortunately, the judges in Armenia often base guilty verdicts on pre-trial investigation statements even where the witness comes into court and recants on his prior statement. The court was to hear from two other witnesses. One failed to show up and the other is incarcerated. The court is attempting to bring the incarcerated witness to the trial. The defense counsel made a motion to release Mr. Manukyan but the court denied the motion. The trial to resume Oct. 23.

October 6: Trial postponed at the last minute due to lack of prosecution witnesses.

September 17: Two witnesses testified – both police officers. One testified as the "victim" and the other as a "witness". Per a US official who attended the trial: "The bad news is that this case clearly demonstrates, even assuming that the defendant is completely guilty, that the authorities are out to get him. He took part in the demonstration and he (allegedly) threw a rock that hit a cop in the foot. Minimal injury at worst. This is really no big deal".

September 9: The defense attorney made a motion to disqualify the two prosecutors working on the case. That motion was denied by the judge. The case is moved to the higher felony and adjourned to Sept. 17 to hear from the victim / police officer.

July 29: The prosecutor seeks an adjournment to upgrade the charges to more serious felonies, punishable by 5 to 10 years imprisonment. At the prosecutor's request the court adjourned the case for four weeks.

July 15: After 4 months in 'pre-detention', a trial date is finally scheduled. The court date is later canceled at the last minute due to lack of witnesses.

March 1: Ashot Manukyan is beaten and arrested at dawn after 11 days of peaceful protest of a corrupt election. He is taken to Nubarashen detention center and not allowed to see his family for over a month – until his wounds heal.

Wednesday, December 10, 2008

Human Rights.

In honor of the 60-th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights on December 10th, here is an article from today's Zhamanak Yerevan. Pictured is a victim of the March 1 attack on the civilians by the Armenian police (in violation of a number of human rights mentioned in articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, etc.).

Բռնապետության դեմքը
Հայաստանում մարդկանց խոշտանգում են, ծեծում են, սպանում: Եվ այս ամենը՝ ռեժիմի հրահանգով:

Մարդու իրավունքների խախտումը` «կյանքի բանաձեւ»:

Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է: Այդ օրվա խորհրդին բնականորեն հաղորդակից կլինեն բոլոր այն երկրների քաղաքացիները, ովքեր «Մարտի 1»-ի կամ նմանատիպ այլ օրերի միջով չեն անցել, եւ որոնց համար իրավունք հարգելն ու սեփական իրավունքները հարգել տալը շնչել-արտաշնչելու պես մի բան է` ռեֆլեքս: Իսկ այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք «Մարտի 1-ի» միջով են անցել` օրվա խորհրդին հաղորդակից լինելը պետք է դրսեւորվեր խիստ բնութագրական քայլով` «Իրավունքի եւ ազատության կենտրոնի» կողմից այսօր կազմակերպվելիք երթն արգելելով: Ի վերջո, ի՞նչ կարիք կա երթ անցկացնել այնպիսի հասկացություններ` «իրավունք եւ ազատություն», պրոպագանդելու համար, որոնց իրացումը մեր երկրում հանգեցնում է քրեական օրենսգրքի ծանրակշիռ հոդվածներով հետապնդվելուն:

Որքանո՞վ են պաշտպանված մարդու իրավունքները ՀՀ-ում եւ ինչպե՞ս եք գնահատում Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի գործունեությունը: «Ծայրահեղ բացասական, որն էլ ավելի խորացավ մարտի 1-ի դեպքերից հետո: «Մարտի 1-ը» մարդու իրավունքների խախտման, դրանք կոպտորեն արհամարհելու ծայրակետն էր, որից այն կողմ, ինչպես ասում են` «դալշե նե կուդա», - ասաց «Հելսինկյան ասոցիացիա» իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Միքայել Դանիելյանը` հավելելով, թե «մարտյան դեպքերն ու դրանց հաջորդած այս ողջ ընթացքն ապացուցում են, որ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները խախտելը դարձել է կյանքի բանաձեւ»: Ինչ վերաբերում է օմբուդսմենի գործունեությանը տրված գնահատականին: «Բավարար», - սա է իրավապաշտպանի գնահատականը: «Ես կարծում եմ, որ նա կարող է ավելին անել, քան անում է: Նա մի տեսակ կաշկանդված է եւ որոշ հարցերում թերանում է: Օրինակ` ոչ մի բան չի ասում բանակի մասով: Ես նկատի ունեմ այն, երբ ՀՀ քաղաքացիները ծառայում են ՀՀ-ից դուրս` Լեռնային Ղարաբաղում կամ դրա հարակից շրջաններում ու առանց պայմանագրի, այսինքն` անօրինական: Սա լուրջ խնդիր է, որը լուրջ քննարկում է պահանջում: Օմբուդսմենը, ինչպես նաեւ իրավապաշտպաններն առհասարակ, գրեթե անուշադրության է մատնել սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը: Նա մեծ անելիքներ ունի նաեւ իրավապահ մարմինների հետ կապված, մասնավորապես` ոստիկանությունում մարդկանց նկատմամբ կիրառվող խոշտանգումները, բռնությունները եւ այլ ապօրինությունները բացառելու ուղղությամբ: Սա շատ կարեւոր խնդիր է, որը գնալով անվերահսկելի է դառնում ու արմատավորվում», - կարծում է իրավապաշտպանը:

ԱԺ «Ժառանգություն» խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը եւս «անբավարար» է գնահատում մարդու իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակը մեր երկրում, «որն էլ ավելի աղաղակող է դարձել մարտի 1-ի դեպքերից հետո»: «Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված գրեթե բոլոր հոդվածներով մեր երկրում խախտվում են մարդու իրավունքները: Ընդ որում` դեպքերը ոչ թե եզակի են, այլ զանգվածային: Խախտումները վերաբերում են եւ մարդու պատիվը նսեմացնելուն, խոշտանգումներին, եւ ցույցեր ու զանգվածային այլ միջոցառումներ անցկացնելու իրավունքը խախտելուն: Բացի այդ` խտրական վերաբերմունքի են արժանանում ու պատժվում են այն փաստաբանները, որոնք պաշտպանում են քաղաքական հետապնդման ենթարկված աձանց: Հետապնդվում ու հալածանքների են ենթարկվում, իրենց պատկանող գույքից են զրկվում այն գործարարները, ովքեր ընդդիմադիր կեցվածք ունեն: Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ եթե 2006թ.-ին ունեինք մի քանի քաղբանտարկյալ, ապա այժմ նրանց թիվն անցնում է 70-ի սահմանը»: Պատգամավորի` օմբուդսմենի ինստիտուտին տրված գնահատականն այս է. «Ներկայիս պետական համակարգի պայմաններում օմբուդսմենն ընդհանուր առմամբ բավարար է աշխատում»:

Tuesday, December 09, 2008

The Stockdale Paradox.

It's the optimists that give up first...

I will have to elaborate on this thought in a future post and apply it to the current Armenian reality.

FYI, Mr. Stockdale was the highest ranking American officer to be taken prison in 'Hanoi Hilton' in Vietnam and his experience and reflection upon the situation he faced there is an important lesson at being able to face the brutal facts and retain faith.

How Much Is an American Worth?

I found this quite interesting. The government and businesses assign values to human lives when they make decisions. For example, if I am going to sell lead-tainted cookies imported from overseas and make a $20 million profit but I estimate that what I sell will kill 2 people, what should I do? I would simply try to figure out how much these two deaths are worth. If the difference is positive then I would go ahead and sell my food item. Otherwise, I would lose more money than the profits so I would not do it...

This sounds like a heartless and cruel analysis but it is done regularly in real life.

Find out How Much You're Worth. Take our Trip around the Beltway.(from OMBWATCH.org)

Last week, Reg•Watch blogged about a recent Associated Press investigation that shows the Environmental Protection Agency has been using new statistics to assign monetary values to the lives potential regulations will save. AP found EPA's most recent value, $6.9 million, is about $1 million lower than it was five years ago.

The figure in question is called a Value of a Statistical Life (VSL), which is a number that attempts to place a dollar figure on individuals by studying market data.

EPA isn't the only agency that uses a VSL. Lots of public health and safety agencies go through the ridiculous process of valuing human life in order to comply with White House requirements on cost-benefit analysis. But agencies don't necessarily use the same VSL. Some agencies even use a different VSL for different rules.

If you're wondering how much different sectors of the federal government think your life is worth, take our journey outlined below. If you scroll down, you can even follow along with our interactive map.

Find out How Much You're Worth. Take our Trip around the Beltway:

Start at the Environmental Protection Agency, just a few blocks down from the White House on Pennsylvania Ave. The Associated Press's investigation showed that EPA is currently using a life value of $6.9 million. However, that number is down from just a few years ago. Clearly, you're not living up to EPA's expectations.

From EPA, take Connecticut Ave. toward Bethesda, MD where you'll find the Consumer Product Safety Commission. In March 2008, CPSC used a life value of $5 million for a proposed regulation. That's a little less than Tiger Woods has earned in the six PGA tournaments he has entered this year. Of course, the big money is in endorsements.

Then, head back into Washington, D.C. for a visit to the Occupational Safety and Health Administration on Constitution Ave. OSHA, the agency in charge of protecting workers from injury and illness, used a life value of about $7.5 million late last year.

But don't get too cocky, friends. A rude awakening lies just around the corner. Drive past the U.S. Capitol building to the Department of Transportation. There, a new Department-wide policy sets the value of life at $5.8 million. After about a two mile trip, you just got discounted to the tune of $1.7 million. Ouch.

After the Department of Transportation, take your suddenly deflated self esteem and head to the Department of Homeland Security. In a 2007 proposal, DHS calculated benefits using two life values. DHS's Customs and Border Patrol writes, "We use two estimates of a Value of a Statistical Life (VSL) to represent an individual's willingness to pay to avoid a fatality onboard an aircraft, based on economic studies of the value individuals place on small changes in risk: $3 million per VSL and $6 million per VSL." It's unclear how DHS attaches one of the two price tags to an individual, or what criteria it uses (Good looks? Hidden talents?).

Pack up the provisions, merge onto the beltway, and travel yonder to Rockville, MD, home of the Food and Drug Administration. Unlike other agencies, FDA likes to present a range for its value of life calculation. For a regulation protecting consumers from mad cow disease, FDA estimated the value of life between $5.7 and $7.1 million. Of course, that was way back in 2004, so inflation has probably increased your value a bit…just like milk and bread!

Selling Lawmaker Seats.

Today a corrupt official was arrested trying to sell a seat in the legislative branch. The governor of Illinois, a state where dead people routinely cast ballot, was arrested trying to sell the seat left vacant by Obama. Mr. Rod R. Blagojevich was also trying to get the editors of Chicago Tribune fired for publishing less than favorable items for him. (WSJ article)

I had a sense that this man was up to no good. When you enter Illinois on I-94, there is a gate with his name carved on limestone welcoming you. A normal person would not have had such a grandiose way of making people know who was in charge of the state.

Sunday, December 07, 2008

20 Years.

20 years and a little less than 12 hours ago I was lucky to stay alive. 25,000 people were not as lucky.

The Spitak Earthquake was perhaps the most traumatizing event in the modern Armenian history. I still remember the decimated villages with a piles of rubble and an intact roof on top of it which used to be the homes of the people. The eerie feeling I got walking past the coffins of different sizes, colors and shapes in Spitak. The white antiseptic power that was spread over the rubble.

I just hope it doesn't happen again.

Saturday, December 06, 2008

Bad Christmas gifts.

I had to post it. It's a real product. Northern Tool is a real company - I have bought tools and stuff from them before - so this is not a joke.

Friday, December 05, 2008

Loosing Battle...


I can't believe BBC made the basic mistake of typing 'loosing' instead of 'losing'.

Thursday, December 04, 2008

Interesting Research.

Came across this research paper by Ani Sarkissian on Caucasian Knot. It's 29 pages long so haven't had to thoroughly examine it yet but so far it looks very interesting.

Getting Things Done: Execution.

The most important trait for an organization is to get things done. A typical entity, be it a corporation, a not-for-profit organization, or a government, comes up with a strategy that defines the steps to be taken to grow the value of the stakeholders of the organization. For a corporation, these are the shareholders. For a not-for-profit, this is the community. For a government, this is the citizens.

But a lot of the times, the execution of the strategy is bungled. There simply is not enough attention paid to the execution, or getting things done, when the strategy is devised. A glossy piece of paper is worthless if it's not going to materialize. One component of making sure that the strategy can be executed is to be realistic about the current situation that surrounds the organization. A SWOT analysis is a useful tool to start.

So, what brought about this mini lecture about strategy, realism and execution?

It's not a secret that Armenia is surrounded by hostile neighbors, i.e. Azerbaijan and Turkey. To make sure that the country is safe, Armenia needs a strong army. A lot of money is spent on the army which is something I support wholeheartedly. My occasional argument that the resources could be allocated to investments that can bear big fruits in the future usually ends when I say to myself that these investments won't matter if the country is invaded and occupied by an enemy.

Given the high importance of the army, it is imperative to have a good strategy and implement it. But as I said, the implementation process requires that the capabilities are recognized and the leadership looks at the situation realistically. The Defense Minister in the article below is being asked about the corruption in the army. He is very defensive and rejects the idea that it indeed exists. As such, he is not being realistic and his attitude makes sure that the corruption goes on, the army's development and strengthening is endangered and because of that the future of Armenia is endangered.

Here is the text from Zhamanak Yerevan.

«Ասեք էդ մարդու անուն-ազգանունը, գնանք պայքարենք»

17:04 Yerevan | 13:04 GMT | Thursday 4 December 2008

Մարինե Խառատյան

Մեր խմբագրությունը վերջերս ահազանգ էր ստացել զինակոչիկների ծնողներից, որ կոռուպցիան բանակում աճում ու բարգավաճում է. զորակոչիկին Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հայաստանի սահմանամերձ գոտի չուղարկելու դիմաց ՊՆ համապատասխան «գործ դզողները» 2500 դոլար կաշառք են ուզում: Սահմանամերձ միջադեպերից ահաբեկված շատ ծնողներ վաճառում են վերջին ինչքը` իրենց զավակներին Ղարաբաղ ու սահման չուղարկելու համար: Նրանք, ովքեր համարժեք վաճառելու ոչինչ չունեն, երեխաներին ուղարկում են բանակ Աստծո հույսին կամ փորձում արդեն զորամասերում ավելի փոքր գումարներով ինչ-ինչ խնդիրներ լուծել:

Երեկ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ վիճակում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը բանակում` ներկայացնելով մեր խմբագրության ստացած ահազանգը: «Արդարության սկզբունքները միշտ էլ իմ ղեկավարման կարեւոր սկզբունքներից են եղել եւ իմ ծառայության ընթացքում ես միշտ էլ ուշադրություն եմ դարձնում բոլոր ոլորտներում իրականացվող միջոցառումների արդար լուծմանը: Ինչ վերաբերում է ձեր ասած թվերին` ես դրա մասին առաջին անգամ եմ լսում, բայց համոզված եմ, որ լինում են բացթողումներ, լինում են թերություններ: Եթե դուք նկատել եք, հավաքակայանում, զորակոչին վերաբերող մասերով մենք բավականին խստացրել ենք պահանջները: Եվ ուզում եմ ասել, որ այդ պայքարը պետք է լինի համատեղ, եւ մենք, եւ հասարակությունը միասին պետք է պայքարենք: Եթե դուք ունեք փաստեր, եւ մենք կարող ենք այդ մարդկանց բռնել, պատժել, ապա խնդրեմ ասեք, եւ մենք կիրականացնենք»:

Սեյրան Օհանյանին հիշեցրինք, որ երբ ինքը նոր էր նշանակվել նախարարի պաշտոնում, ինչ-որ շարժ եղավ, խոսակցություններ կային, որ գումարները հետ էին տալիս, «գործերը» չէին ստացվում, հիմա փաստորեն «գործերը» ստացվում են: «Ես եւ գլխավոր շտաբի պետը ժամանակ առ ժամանակ, նաեւ այլ վարչության պետերի հետ այցելում ենք, բոլոր ցուցակները խառնում ենք` ով որտեղ պետք է գնա եւ այլն: Ասեք էդ մարդու անունը, գնանք բռնենք, պատժենք: Ի՞նչ եք կարծում, ես գիտեմ էդ մարդկանց եւ չե՞մ ձերբակալում», - հայտարարեց պաշտպանության նախարարը: Մեր դիտարկմանը, թե միգուցե նախարարն առաջ ավելի հետեւողական է եղել, Սեյրան Օհանյանը հակադարձեց. «Հիմա էլ ենք հետեւողական: Ես միշտ էլ ասել եմ, եթե այդ փաստի դեմ ուզում ենք պայքարել, եկեք երկուստեք պայքարենք»:

Անուններ ասելու նախարարի հորդորին ի պատասխան հարցրինք, թե ծնողը կարո՞ղ է նման քայլի դիմել, երբ, օրինակ, սպանության այդքան դեպքեր են լինում բանակում: «Բանակում սպանություններ չկան, բանակում լինում են դեպքեր...: Ասեմ, ի դեպ, սպանությունների քանակը բանակում տարեցտարի նվազում է: Արտակարգ պատահարներ ծառայությանը վերաբերող առաջին գծում լինում են, բայց զուտ սպանությունների քանակը բանակում նվազում է: Ի՞նչ եք հիմա ուզում ասել: Էդ դեպքում դուք եք խախտողը, որ չեք ուզում ասեք, որ մենք պայքարենք դրա դեմ: Ասեք էդ մարդու անուն-ազգանունը, գնանք պայքարենք, գնանք բռնենք»: Նշենք, որ մեզ դիմած զինակոչիկների ծնողները խուսափեցին անուններ նշելուց:

...Փաստորեն, պաշտպանության նախարարը մեզանից իմացավ մի բան, որ Հայաստանում գիտի զորակոչիկ բարեկամ, ծանոթ, հարեւան ունեցող գրեթե յուրաքանչյուրը:


Statistic of the Day.

30% of the homeless kids on the streets of the US have been kicked out by their families because of their sexual orientation.

That's a horrendous thing to do to a kid and a family member.

Wednesday, December 03, 2008

Once a Soviet, Always a Soviet.

You would think that an EU member country would allow freedom of speech. Not so. The Latvians have arrested a university professor and a musician for expressing their doubts about the local economy. The government claimed they were 'destabilizing the economy'.

But wait, there is more! Croatia has arrested a few oppositionists who made plans over Facebook.

Not quite the scale of repressions seen in Armenia but still quite shameful for these societies.

Monday, December 01, 2008

Banditocracy and Political Prisoners.

While the rest of the Christian world is gearing up for the Christmas season, the banditocracy in Armenia is still adamant in its efforts to put people with differing political views in jail. There are still 80+ political prisoners in jail in Armenia. One of them is Ahot Manukian. Mr. Manukyan's alleged crimes are: throwing a rock at an officer (who testified that there was no pain or injury) and giving bus money to citizens to attend a peaceful protest. Under this sentence, he will be almost 70 years old when he leaves prison.

Meanwhile, instead of demanding justice for real leaders and a sustainable country, the Diaspora gets behind a telethon to raise aid money for Armenia: Money that will invariably be stolen, wasted, and used to support the corrupt officials who engender a poor, dependent Armenia.

Time line.

November 27: Prosecution recommends a 6 year sentence. Trial set to resume December 5th.

November 20: Political Prisoners on hunger strike. Trial postponed indefinitely.

November 13: Trial delayed until November 20th

November 7: Trial delayed until November 13th

November 3: Trial delayed until November 7th.

October 29: Defense attorney calls in sick, trial postponed until November 3rd.

October 23: Trial postponed until October 29th.

October 15: The defendant is also charged with organizing an unauthorized illegal public demonstration. The court heard testimony from one witness, an individual who had previously pled guilty to a crime relating to the March 1 incident. He had received a suspended sentence for his own conviction. In a series of investigation statements (before trial) the witness stated that he had received approximately $60 from the defendant and that the witness had used the money to bus people into Yerevan for the unauthorized demonstrations at the direction of the defendant. At the trial the witness stated that he had received money from the defendant as part of LTP's campaign, but that the defendant never directed him to use the money for the demonstrations. Unfortunately, the judges in Armenia often base guilty verdicts on pre-trial investigation statements even where the witness comes into court and recants on his prior statement. The court was to hear from two other witnesses. One failed to show up and the other is incarcerated. The court is attempting to bring the incarcerated witness to the trial. The defense counsel made a motion to release Mr. Manukyan but the court denied the motion. The trial to resume Oct. 23.

October 6: Trial postponed at the last minute due to lack of prosecution witnesses.

September 17: Two witnesses testified – both police officers. One testified as the "victim" and the other as a "witness". Per a US official who attended the trial: "The bad news is that this case clearly demonstrates, even assuming that the defendant is completely guilty, that the authorities are out to get him. He took part in the demonstration and he (allegedly) threw a rock that hit a cop in the foot. Minimal injury at worst. This is really no big deal".

September 9: The defense attorney made a motion to disqualify the two prosecutors working on the case. That motion was denied by the judge. The case is moved to the higher felony and adjourned to Sept. 17 to hear from the victim / police officer.

July 29: The prosecutor seeks an adjournment to upgrade the charges to more serious felonies, punishable by 5 to 10 years imprisonment. At the prosecutor's request the court adjourned the case for four weeks.

July 15: After 4 months in 'pre-detention', a trial date is finally scheduled. The court date is later canceled at the last minute due to lack of witnesses.

March 1: Ashot Manukyan is beaten and arrested at dawn after 11 days of peaceful protest of a corrupt election. He is taken to Nubarashen detention center and not allowed to see his family for over a month – until his wounds heal.

Sunday, November 30, 2008

ISS Toolbag.

One of my favorite pastimes during the warm months is to lie down in our backyard at night, watch the skies for passing planes, satellites and falling stars and have a drink or two. Until recently my favorite space object to watch was the International Space Station and the larger satellites. A few days a go a new object was added to my list - the ISS Toolbag. An astronaut lost her toolbag on November 18, 2008 and it has been added to the list of items to watch. It's visible with the help of binoculars. I haven't tried looking at it yet because of the weather and hope it doesn't crash into the Earth atmosphere before the weather improves.

You, too, can track the times and items visible in your skies on SpaceWeather.com.

Friday, November 28, 2008

Black Friday.

This year there was only 1 (update, there are now 3 shopping fatalities) reported Black Friday related fatality. Lots of people either camped outside stores or woke up very early to grab a few discounted items.

For the readers from outside the US. Black Friday is the day after the Thanksgiving Day. It is the traditional beginning of the Christmas shopping season. It is called Black Friday because that's when the retailers go into black. Being in red means making losses. Being in black means being profitable (to see what I mean, look at how the negative and positive numbers are formatted in the 'number' type in Excel). The retailers claim that they operate with negative margins all year long and make profits during the 1 month Christmas shopping season. I'm not sure that it's true as I have not researched their income or cash flow statements. But a lot of them go bankrupt in late January and early February when the financial data are put together so there must be some truth to it...

Given the negative savings of the American households, (we spend more than we earn!) the retail business sounds like an attractive thing to do. Hence there are a lot of sellers which drives the margins down.

Banditocracy and the Gestapo.

The police in Vanadzor have upped their intimidation of the people not openly loyal to the banditocracy. The policement pay visits to the homes of the people with unfavorable views of the authorities and interrogate them in their own homes. The details are available here. This is in the good tradition established in Nazi Germany or Stalinist USSR - these kind of practices were executed by the Gestapo or the NKVD.

Thank God that they do not resort to their usual methods of interrogation - violence and physical assaults.

Thursday, November 27, 2008

Gobble, Gobble.

Today is the Thanksgiving Day in the US. Countless turkeys will be consumed. There will be a handful of fires some of which will be caught on camera and be placed on Youtube. There will be thousands of guests who will be tolerated for just one day. Some of them will be uninvited guests.

Overall, it is going to be a fine day.

Happy Thanksgiving everyone.

Banditocracy and the Ruling Party Members.

Pictured is Artak Jagharian, a big shot of the ruling Republican Party in the town of Ijevan. He allegedly organized and executed the murder of Valeri Aghinian whom he allegedly owed a large amount of money. After the murder and the looting of Mr. Aghinian's belognings, he allegedly paid off a few other of his creditors and then went to work.

Valeri Aghinian's body was later discovered near the White Lake in Ijevan by group of people taking a stroll there.

UPDATE: Haykakan Zhamanak has the details of the murder.

Իջեւան. սպանել է ու գնացել դասի

Իջեւանում կատարված սպանությունը նույնպես բարձրագույն ուսումնական հաստատության աշխատակցի անվան հետ է կապվում: Երեւանի պետական համալսարանի Իջեւանի մասնաճյուղի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, 31-ամյա Արտակ Ճաղարյանը սպանել է 44-ամյա Վալերի Աղինյանին, ով, ինչպես ասում են, փող փոխող էր: Նրանց միջեւ գումարային խնդիրներ են եղել: Ոստիկանության հաղորդած տեղեկությունների համաձայն, ահազանգ ստանալուց եւ օպերատիվ խմբի դեպքի վայր մեկնելուց հետո "Սպիտակ ջուր" կոչվող տարածքում հայտնաբերվել է Աղինյանի դիակը: Արտաքին զննությամբ դիակի կրծքավանդակի եւ որովայնի մասերում հայտնաբերվել են որսորդական հրացանից արձակված գնդակի կոտորակների թողած վնասվածքների հետքեր: Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է նաեւ, որ Վալերի Աղինյանի մոտ եղել է 8-10 մլն դրամ: Ըստ հաղորդագրության, Արտակ Ճաղարյանը Իջեւանի "Մարմար" ռեստորանի մոտ առավոտյան սպանել է Աղինյանին ու հափշտակել նրա մոտ եղած գումարը: Դրանից հետո Անուշ Բ-ին պատկանող "ՎԱԶ-2121" մակնիշի ավտոմեքենայով դիակը տեղափոխել է "Սպիտակ ջուր": Հափշտակված գումարի մի մասը` 2 մլն դրամը, հայտնաբերվել եւ առգրավվել է: Իսկ ահա մեր ձեռք բերած տեղեկությունների համաձայն, համալսարանի դեկանը, ով Աղինյանին փող է պարտք եղել, զանգահարել է նրան եւ հետաքրքրվել` 20 հազար դոլարի չափ դրամ կունենա՞: Ի դեպ, սպանվածի հեռախոսին ստացված վերջին զանգն էլ հենց Ճաղարյանից է եղել: Վերջինս խոստացել է նաեւ իր պարտքը վերադարձնել: Հետո պայմանավորվել են հանդիպել: Ճաղարյանն Աղինյանին առաջարկել է մեքենա նստել` պատճառաբանելով, թե չի ցանկանում, որ ուրիշները նկատեն իր մոտ եղած մեծ գումարը: Հետո սպանել է նրան ու դիակը թողել "Սպիտակ ջուր" լճում: Իջեւանցիների շրջանում վարկած է շրջում, թե նա միայնակ չի եղել, սակայն որոշել է մեղքն ամբողջությամբ իր վրա վերցնել: Սպանությունից հետո, ասում են, դեկան Ճաղարյանը ներկայացել է կուսակցական ժողովին, քանի որ Հանրապետական կուսակցության Իջեւանի կառույցի ղեկավար անդամներից է: Դրանից հետո էլ աշխատավայր է ներկայացել, որտեղ աչքի է ընկել բարձր տրամադրությամբ: Ու հենց համալսարանում իրավապահները ձերբակալել են նրան: Բայց մինչ այդ Ճաղարյանը հասցրած է եղել ավտոմեքենան լվանալ տալ ավտոլվացման կետում: Այստեղի աշխատակիցները նույնպես հարցաքննության են կանչվել: Ի դեպ, մեր ստացած տեղեկությունների համաձայն Իջեւանում, մասնավորապես դասախոսները, տնտեսագիտականի դեկանի մոտ վերջին շրջանում տարօրինակություններ են նկատել: Իսկ ինչ վերաբերում է նրա կատարած սպանությանը, ապա դրանից հետո նա շատ մարդկանց է պարտքը վերադարձրել: Իսկ պարտքուպահանջ, ասում են, շատերի հետ է ունեցել:

Banditocracy and their Rides.

Pictured is the Volkswagen Phaeton of the Armenian Central Bank director Artur Javadian. It was purchased by the state as his transportation. The car costs around 90,000 Euros (US$ 115,000) in Yerevan. The distributor of Volkswagen cars is none other than the state prosecutor Aghvan Hovsepian.

The bandits and their minions waste the state resources to pamper themselves while a large proportion of the population goes to bed hungry every night. Ironically, the state will go on air with a tin can asking for money today. They will hold a telethon for the Armenia Fund asking for donations.

1000-th Post.

This is the 1000-th officially recognized post on 'nazarian - Ազա՛տ, Անկա՛խ Հայաստան'. It's an arbitrary milestone but it's as good of an occasion to reflect on the past as any other.

This blog initially started as a photo site. Its aim was to showcase the Armenia that the other media didn't show, the Armenia you come across when you walk around. Even in the most touristy areas there are things that nobody photographs. So I aimed to show the offbeat part of the everyday reality.

But as life progressed and things in the country got progressively worse, the focus slowly shifted to exposing the offbeat happenings in the country. After the March 1 massacre, this blog, together with Payqar.org, took upon itself the task of distributing the Samizdat since the media was banned from doing their job in the country, and a lot of the blogs went into self-imposed censorship. Unfortunately, things have not gotten better since then and a lot of issues remain unresolved - absence of democracy, criminals at the helm of the country, political prisoners, corruption... The list goes on.

These things have to be exposed and I feel that it is the duty of this blog to keep the issues on the front burner. It's a thankless and depressing task but I hope I can make my little contribution to making things better for Armenia.

Tuesday, November 25, 2008

Futurama.

Chess Champions.

There is a depressing deficit of good news coming out of Armenia. But fortunately we sometimes come across occasions that should be celebrated.

Yesterday the Armenian male chess team became the world champions. This is their second consecutive victory at the Chess Olympiad. For a tiny nation like Armenia this is an unimaginable result. It makes me happy that we can best the giants of the chess world.

Let me correct it - we ARE the giants of the chess world.

Monday, November 24, 2008

Snipers.

The Armenian government has admitted that there was a sniper amidst the policemen who has shot at the civilians. So far they have admitted of one sniper and one shot - they had been denying this since March 1 bloodbath when they killed at least 8 civilians on the streets of Yerevan.

The photo on the left is of a civilian man shot in the head in Yerevan.

Noisy Bunch.

The Georgian government has accused the Russian government of shooting at a motorcade carrying the Georgian president Saakashvili and Polish president Kaczynski near the South Ossetian buffer zone last night. They accuse the Russians and claim that the Russians fired at the motorcade from a distance of 30 meters. No damages or injuries were reported.

The readers here know that I am not a pro-Russian (or anti-Russian) nut. But this latest Georgian accusation reeks of conspiracy. Here is what I think happened. The Georgians saw that their media efforts are waning and the media was turning away from them after there were accusations that the Georgians committed war crimes last August in South Ossetia. So they planned a night time stroll around the buffer zone with a visiting EU president who, while important, is not important enough to cause much trouble. The Polish president is the right fit to generate noise but not have a significant political impact on Russia. So they sent a bunch of their people who shot a few rounds in the air as the motorcade approached. In the dark it is not possible to know who these people are given the limited equipment the security people carry in these circumstances.

For a third party this squabble between Georgia and Russia is exciting. The downside is that real people suffer in consequence. But that's nothing new. Because of jealousy among family members, the rulers of Europe fought the WW1 where millions perished.

Thursday, November 20, 2008

Banditocracy and the bandits.

Aravot has an editorial on the cop behavior in Armenia. They are notoriously corrupt and they openly demand bribes. Almost every driver in the country has encountered them and the vast majority pay up in order to avoid dealing with these creatures (the drivers keep a supply of 1000 Dram notes in the car which are then folded and inserted in the drivers license before being handed to the cops - the banknotes disappear as soon as the cops look at the license).

Even though nothing is new or surprising about these people, Aravot has published a small text accompanied with pictures describing their experience with the traffic cops in the Lori region near Vanadzor.

Two traffic police stopped the taxi carrying journalists near Vanadzor a few days ago. It was done by breaking all the possible rules. First, a police patrol car (number plate 284 ՈՍ 02) overtook three cars which was done in violation of traffic rules by entering the opposite lane on the road (in the first picture). Then it stopped our car without warning through the loudspeaker, which they should do according the law, by shaking the police baton from inside the car without exiting it. Then the policeman threatened to 'write up' the taxi driver for not using the seat belt and take us, the passengers, to the police headquarters. When the taxi driver explained that they are exempt from using the seat belt the policeman shouted that he knew the laws.

The policeman, obviously, did not write up the taxi driver. Instead, he got so excited arguing with us that he stuck his hand into his pocket and when he took it out, a bunch of neatly folded 1000 Dram and other denomination notes fell and droppedon the ground. He then carefully collected the banknotes (see picture 2) and let us go.

Վերջերս Վանաձոր քաղաքի մատույցներում ճանապարհային ոստիկանության երկու աշխատակիցներ կանգնեցրին լրագրողներին տեղափոխող տաքսի մեքենան՝ օրենքի բոլոր հնարավոր նորմերի խախտումներով: Նախ, 284 ՈՍ 02 համարանիշով ոստիկանության այս մեքենան երեք մեքենայի վազանցեց երթեւեկության կանոնների խախտմամբ՝ երթեւեկության հանդիպակաց գիծ մտնելով (տես՝ առաջին լուսանկարում), մեր մեքենան կանգնեցրեց առանց բարձրախոսով զգուշացնելու, ինչն, ըստ օրենքի, պարտավոր էր անել, եւ առանց մեքենայից դուրս գալու՝ հենց մեքենայի միջից իր փայտիկը թափահարելով: Ոստիկանը տաքսու վարորդին սպառնաց «ակտ գրել» այն բանի համար, որ նա անվտանգության գոտին չէր ամրացրել, իսկ մեզ՝ «բաժին» տանել: Երբ վարորդը պարզաբանեց, որ տաքսու վարորդները կարող են իրենց անվտանգության նկատառումներով այդ գոտին չամրացնել, ոստիկանը բացականչեց, թե ինքն օրենքները լավ գիտի: Ակտ, իհարկե, այս ոստիկանը չկազմեց, փոխարենը մեզ հետ բանավիճելիս այնքան ոգեւորվեց, որ ձեռքը գրպանը տանելն ու գրպանից առանձին-առանձին դարսած հազարանոցներն ու այլ արժողությամբ թղթադրամների գետնին թափվելը մեկ եղավ (տես՝ երկրորդ լուսանկարը): Դրանք խնամքով հավաքելուց հետո ոստիկանը մեզ «ազատ արձակեց»:

Armenians everywhere.

[...] Romanian Finance Minister Varujan Vosganian said the project would take nearly seven years to complete.

"This is a very great step to increase Romania's energy security," Mr Vosganian was quoted as saying by Reuters news agency. [...]

Not only there are Armenians in ROmania but one of them is the Finance Minister there.

Go figure.

Monday, November 17, 2008

Banditocracy and Hetq.am

The editor of Hetq.am, a prominent independent e-paper in Armenia, Edik Baghdasaryan, has been attacked by unknown people in Yerevan as he exited his office building. His life, fortunately, is not in danger at this point. Currently he is in a Yerevan hospital recovering from his injuries.The last Armenian journalist to be attacked while exiting his office was not lucky - Hrant Dinq was murdered by a lone murderer in Constantinopolis in Turkey.

Saturday, November 15, 2008

Banditocracy and HayPost

A day or so ago Haykakan Zhamanak published a news item about HayPost (see the text below).


Almost two years ago I had reflected on the purchase of the HayPost, the postal services of Armenia, to Dutch company. At the time I wondered whether it was reasonable for a Dutch company to invest in HayPost. When an investor acquires a distressed and run down organization like HayPost, there are large upfront monetary expenditures like capital investments. But an even greater challenge is to change the culture of that organization. Usually, if the company is distressed, it is because of incompetent management and the ensuing business-unfriendly practices in the company: HayPost is/was a corrupt organization. For example, one of the more unsavory characters in the town of Vanadzor is the director of the HayPost branch there.

But it seems the Dutch were determined to improve the situation so they invested a lot of effort into making HayPost a viable entity. And because the Armenian government kicked Western Union out, the only avenue for HayPost to make money became realistic as they could gain market share in the lucrative business of money transfers from abroad; it is not a secret that a major chunk of the Armenian GDP is sustained by the transfers from the expats in Russia, EU or the USA together with the grants and other foreign aid by the EU and US governments.

But as it goes in banditocracies, as soon as you start making money, or there is a hope of making money, somebody from the banditocracy will attempt to take it away from you. In Armenia it is done through violence. The Dutch director of HayPost was violently assaulted twice. Apparently, the first message was not clear enough so he was beaten up a second time just recently. A few days ago he resigned.

Having lost trust in Armenia, the Dutch will divest HayPost. The next owner of HayPost will most probably be Ernekian, an Argentinian businessman with close ties with the banditocracy and large business interests in the country such as the Zvartnots airport.

It is even possible that all this was planned before hand - the Western Union ban, the subsequent violence towards the Dutch, the Ernekian acquisition. But one thing is clear for me - if you have money to invest, keep it as far away as possible from Armenia.

Երեկ հայտնի դարձավ, որ «Հայփոստ» ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Հանս Բոոնը նախորդ օրը հրաժարական է ներկայացրել: Ընդ որում նա հրաժարական է ներկայացրել հեռակա կարգով: Նա մի քանի շաբաթ առաջ մեկնել է հայրենիք` Հոլանդիա եւ փոստով ներկայացրել հրաժարականի իր դիմումը: Ամենահետաքրքիրն այն է, թե որն է Բոոնի հրաժարականի պատճառը: Խնդիրն այն է, որ վերջին կես տարվա ընթացքում, օտարերկրացի Բոոնը Երեւանի կենտրոնում երկու անգամ դաժան ծեծի է ենթարկվել: Առաջին անգամ հունիսին Կարապի լճի մերձակայքում, իսկ երկրորդ անգամ` հոկտեմբերի սկզբին` Պուշկինի փողոցում: Առայժմ անհայտ է, թե ինչու է Բոոնը խուսափել է այս փաստերին հրապարակայնություն հաղորդել: Հայտնի է միայն, որ բժիշկների ասելով վերջին հարձակումը եղել է առանձնապես դաժան եւ նրան հասցված մարմնական վնասվածքները կարող էին մահացու լինել: Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների հենց այս հարձակումներն են դարձել Բոոնի հրաժարականի պատճառ` օտարերկրացին, Հոլանդական “Haypost Trust Management” ընկերության կառավարման ներքո գտնվող Հայաստանի խոշորագույն ընկերություններից մեկի` «Հայփոստի» եվրոպացի գլխավոր գործադիր տնօրենը իրեն անվտանգ չի զգում ոստիկանապետության վերածված Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի կենտրոնում: Սա շատ լավ գովազդ է մեր երկրի համար: Սրանից հետո, թերեւս, Տիգրան Սարգսյանը հիմքեր կունենա խոսելու Հայաստանը օտարերկրյա ներդրողների համար դրախտ դարձնելու եւ Հայաստանը միջազգային ֆինանսական, տեխնոլոգիական, մշակութային ու էլի եսիմինչ կենտրոնի վերածելու մասին:

Հ.Գ. Ի դեպ, «Հայփոստ» ըկերության կառավարումը շուտով կստանձնի արգենտինահայ գործարար Էդուրադո Էռնեկյանին պատկանող ընկերություններին: Սպասվում է, որ փոխանցման գործընթացը կավարտվի առաջիկա մեկ երկու ամիսների ընթացքում:

Monday, November 10, 2008

Degradation.

Sometimes I truly don't know where the Armenian nation is going. Here is the latest fight involving the Armenian Apostolic Church with the Greek Orthodox Church in Jerusalem. I can't say much about the Greek side but the Armenian side resemble the youth that usually litter the street corners of neighborhoods like Yerrord Mas in any town where there is a Yerrord Mas. What are they doing in the ranks of the church I don't know. Why are they in Jerusalem is even a bigger puzzle for me.

By the way, pay attention to the thuggery at 1:40 with a sucker punch on the Greek priest.

Sunday, November 09, 2008

Hatspanian Arrested.

The bizarre law enforcement traditions of Armenia continue. As you remember, a few days ago I wrote about the interview Sargis Hatspanian had given to Haykakan Zhamanak about the plans about the impending assassination of S.S.

Now Mr. Hatspanian has been arrested. It looks like the Armenian law enforcement is taking the interview seriously. I cannot understand the logic of Mr. Hatspanian's arrest but as in the majority of the things the Armenian officials do, their actions do not fit in the realm of logic or reason.

Friday, November 07, 2008

Gor Mkhitarian

A few weeks ago I met Gor Mkhitarian. We are both fromthe same town so there was a lot to talk about. Of course, we also talked about the earthquake and the 'cold and dark days' during the Karabakh war. The most vivid memory is the bread situation during that time. I had not realized one thing that Gor mentioned - the psychological condition of the parents who are unable to provide food for their kids and often go hungry themselves in order to feed the children. For a man to realize this requires emotional intelligence which apparently I lack. That's probably why Gor is an artist and I am not.

He didn't mind me posting his songs online. But looking at a blank screen is not interesting so I decided to make my first video. It's not a good quality as I lack both the skills and equipment for a good production but is tolerable. You can listen to his stuff on his website.

Obama waiting for the news.

Here are a few pictures taken right before and after the poll results started to emerge. I think Obama was in a Marriott hotel downtown Chicago hence the drab furnishings.

© David Katz/Obama for America

Thursday, November 06, 2008

Endangered Species.

A few days ago there was an article in Haykakan Zhamanak (see the English translation here) where Sargis Hatspanian revealed that there are plans to assassinate the self-declared president of Armenia Serj Sargsian. He mentioned a few possibilities - an airplane 'malfunction', a group of 'former' Dashnaktsakans like the assassinations of October 27, or a patriot from Nagorno Karabakh. Shortly after that the National Security officers arrived at the Haykakan Zhamanak offices and made a few attempts to take the interviewer downtown for an interview. The few attempts were made because each time they were missing documents - according to Armenian law, law enforcement agencies need to have a warrant to take people to their offices for an interview. Since it's a banditocracy, the law enforcement officers are not aware of such things so it took them a few attempts to figure out how to get a valid warrant...

But the issue still remains. Will S.S. be whacked? If he does, I will not shed a tear. The danger is that just like October 27, the planner of the assassination is reportedly Kocharian. He is a far worse butcher than what I think S.S. is.

Puppies.

Now that we have resolved all the problems facing the country, the entertainment media have focused their attention to the next dog in the White House.


It is an unofficial tradition for the President and the first family to get a dog as a pet. The dog then becomes a fixture on TV screens for a few days after arriving at the White House. The Clintons had a cat named Socks in addition to a dog. Socks (pictured here), currently lives in California. Buddy, the First Dog, unfortunately, was run over by a car.

So, what is going to be the next First Pet? If it was me, I would get a raccoon as a pet. But since it's a highly visible post, I think the Obamas will get a dog. They will probably rescue a puppy from a Humane Society shelter and the puppy will be chosen by their little girls.

As an animal lover, I couldn't resist to write this post.

Tuesday, November 04, 2008

WE WIN!


WE WIN!


Events around Nagorno Karabakh.

Yesterday the Bandit Number One signed a protocol with the Russian and Azeri presidents about a framework of Nagorno Karabakh issue resolution. While the text of the agreement is fluff and does not contain anything significant, I wonder about the general direction that the latest activities point to.

Basically, Bandit Number One does not represent the Armenian people and thus does not have a mandate to decide on solutions to issues very dear to the future of the country and the Armenian nation itself.

As Payqar.org said:Ոչ մի թիզ հող

Did my small part today.

The polls opened at 7 am. There were people who had been in line since around 6 am. Some of the poll workers said that people came over at 5 am. I was there at quarter past seven and the whole thing took less than an hour with half an hour of wait outside. There were volunteers for the Republican candidates distributing leaflets. As far as I saw, not one of the voters took any. They all seemed educated about the issues and the candidates. There was a little bit of complaining that the county had not sent out information leaflets on the issues on ballot and also the people. They probably are trying to cope with shortage of funds.

In our county it's a low tech affair. The ID-s are checked against a binder containing the registered voter list for the neighborhood where then you sign your name. Then a poll worker makes a mark in a writing pad to keep count. When you approach the poll booth, a poll booth worker adds to the count in his own pad. My guess is that at the end of the day they will try to reconcile these numbers together and compare to the tally in the polling machines.

The polling machine was an old electronic device with a BW LCD screen from the late 90-s. But it was fairly well designed and calibrated; you have to design your IT products to the needs of your users. Since anybody can vote, you have to make the process very simple. I think the best testers in this case would be a group of 5 year olds and 70+ year olds.

So now it's time to sit back and wait for the results. Hopefully by the end of day today we will have a clear winner.

Monday, November 03, 2008

Sarkozi and Palin.Hopefully tomorrow this will just be a bad dream.

Wednesday, October 29, 2008

Սերժիկ էֆենդի

Երբ ՀՀ առաջին նախագահ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը մեկ տարի առաջ հայտարարեց, թե նախագահի այլընտրանքային միակ թեկնածու լինելու պարագայում պատրաստ է ընտրվելուց երեք տարի անց հրաժարական տալ, Սերժ Սարգսյանը անձամբ սրան արձագանքեց` ասելով` ուրեմն Տեր-Պետրոսյանին այդքան ժամանակ է հարկավոր` Ղարաբաղը վաճառքի հանելու համար:

[...more...]

Tuesday, October 28, 2008

Going down the drain.

It's becoming clearer what the Bush administration has been doing with the US. After privatizing the regulations on the environment, finance, defense and such areas (i.e. self regulation by the parties involved with very broad guidelines as to what these guidelines might be), removing or reducing the safety net for the citizens, enabling torture as means of interrogation, allowing extra-judicial imprisonment of citizens and non-citizens alike, and finally allowing surveilance of the US citizens without judicial oversight, new crimes are emerging.

This time it is the not-counting of the voters' votes. Mind you, voting is not a constitutional right in this country. So it is possible to deny people the ability to choose their government. Every state has the capability to decide who can vote and who cannot. This has been used very effectively by different Republican officials. The most notable was Florida in 2000 when thousands of black people were not allowed to vote, and the votes of thousands of other were not counted.

Well, this continues. This year there are reports that the voters are not able to cast votes for Obama (they cast a vote for Obama but it registers for McCain), or the lists of the voters, not surprisingly for demographics more likely to vote for Obama, have been purged without the voter giving a chance to protest it.

We are now effectively a third world country.


Monday, October 27, 2008

Insane times.

Today is the 9-th anniversary of the October 27 massacre in the Armenian Parliament. The Prime Minister, a hero from the Karabakh War, the Speaker of the Parliament, a few ministers and MP-s were killed by a group of ex-Dashnakcakans. The crime is still unresolved and Levon Ter-Petrosian, among many others, implicate Robert Kocharian, the president at the time, as the one who masterminded the killings.


But since there has not been a proper trial, a few of the wtinesses have already died in mysterious circumstances or have been shipped out of the country, and the prosecutor who investigated the crime is one of the political prisoners currently imprisoned, there is no hope that we will know for sure who gave the orders.

These are truly insane times for the Armenian citizens. So many murders and other illegalities have been committed since Robert Kocharian became the president that I am having a hard time keeping a tally (I used to have a spreadsheet counting all the people killed or assaulted by the regime but gave up in the early 2003). It's like a Nazi concentration camp with the Kocharian, and now Sargsian, acting like the guards controlling their victims.

When will this end?Photo from Zhamanak. Video from A1+.

Friday, October 24, 2008

«ԻՄ ԱՄՈՒՍՆՈՒՆ ՍՊԱՆԵԼ Է ՌՈԲԵՐՏ ՔՈՉԱՐՅԱՆԸ»

«ԻՄ ԱՄՈՒՍՆՈՒՆ ՍՊԱՆԵԼ Է ՌՈԲԵՐՏ ՔՈՉԱՐՅԱՆԸ»
[20:40] 23 Հոկտեմբերի, 2008
http://www.a1plus.am/amu/?page=issue&id=65404

«Բոլորն էլ գիտեն, թե ով է սպանել մարտի 1-ի 10 զոհերին: Այդ մասին բոլորն են խոսում, բայց իրենց տներում: Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ` իմ ամուսնուն սպանել է Ռոբերտ Քոչարյանը: Ինձ համար այնքան կարեւոր չէ, թե ով է կրակել, ավելի կարեւոր է, թե ով է հրաման տվել: Իսկ կրակելու հրաման տվել է Ռոբերտ Քոչարյանը: Եթե նա հրաման չտար, որեւէ մեկը չէր զոհվի»,- ասում է մարտի 1-ի զոհերից Արմեն Ֆարմանյանի կինը` Աննա Էլոյանը: Արմեն Ֆարմանյանի այն զոհն է, որի մարմինը մեքենայի վրա մարտի 1-ին փորձել են դուրս բերել ոստիկանների շրջափակումից: Այդ կադրերը հեռարձակվեցին գրեթե բոլոր հեռուստաընկերություններով:

Նա սպանվել է մարտի 1-ին, ժամը 21.00-ի սահմաններում, սակայն մինչ նրա զոհվելը կինը` Աննան, տարօրինակ ահազանգ է ստացել:

«Մարտի 1-ին, Ժամը 17.00-ի սահմաններում ես աշխատանքի էի, ինձ զանգահարեցին փակ համարից, եւ շատ ծանոթ ձայնն ինձ ասաց. «Կարող եք գալ Սպանդարյանի հիվանդանոց եւ ճանաչել դիակը Արմենի՞նն է, թե՞ ոչ»: Իմ հեռախոսը մեր աշխատակիցներից մեկը վերցրեց եւ անմիջապես տարավ «Վիվա Սելլ» եւ պարզեցին, որ զանգը եղել ավտոմատ հեռախոսախցից: Մինչեւ հիմա պարզի չի, թե ով էր ինձ զանգողը»,- «Ա1+»-ին պատմեց Աննան: Աշխատակիցներից մեկը Աննային ասել է, որ նոր է գալիս Մյասնիկյանի արձանի մոտից եւ Արմենին տեսել է:

34-ամյա Արմեն Ֆարմանյանը փետրվարի 21-ից մասնակցում էր Համաժողովրդական շարժման հանրահավաքներին, հնարավորության դեպքում նաեւ գիշերում էր Ազատության հրապարակում:

«Ամուսինս պայքարում էր իմ, իր եւ մեր երեխայի ապագայի համար: Անընդհատ ասում էր, որ մի քիչ է մնում վերջնական հաղթանակի հասնելու համար: Մեր մտքով չէր անցնում, որ դա կավարտվեր մարտի 1-ով, սպանություններով»,- ասաց Աննան: Փետրվարի 29-ին Արմենը գիշերել է տանը, իսկ մարտի 1-ի առավոտյան 12-ին երեխային` Իրինային, տարել է իր եղբոր տուն եւ կրկին գնացել հանրահավաքի: Սովորականի պես աշխատանքն ավարտելուց հետո Ժամը 22.30-ին Աննան գնացել է ամուսնու եղբոր տուն` Արմենի եւ իրենց դստեր հետ տուն գնալու համար.«Բակից կանչեցի ամուսնուս եղբորը եւ ասացի, որ սպասում եմ, սակայն նա ինձ հայտնեց, որ Արմենը դեռ չի վերադարձել եւ ինչ-որ մեկն էլ զանգել է, անհեթեթություններ է հայտնել: Ես նորից անհանգստացա: Ժամը 23.30 էր, ես տաքսու վարորդին խնդրեցի ինձ տանել Կենտրոն, բայց նա հրաժարվեց եւ ասաց, որ ճանապարհները փակ են: Երբ բարձրացա ամուսնուս եղբոր տուն, նա պատմեց, որ ինչ-որ անհայտ մեկը զանգահարել է նրանց տուն եւ ասել, որ ինքն ու Արմենը միասին են եւ շրջափակման մեջ են եւ չգիտեն կկարողանան տուն հասնել, թե ոչ»:

Ստուգվել է նաեւ Արմեն Ֆարմանյանի եղբոր բնակարան արված հեռախոսազանգը եւ պարզվել է, որ այն կրկին ավտոմատ հեռախոսախցից է:

Մարտի 1-ին Արմենը այդպես էլ տուն չվերադարձավ:

«Հեռուստատեսությամբ արդեն հայտարարում էին, որ շատերին ձերբակալել են, ոմանք վիրավորված են, իսկ ոմանք էլ` մահացած: Չգիտեմ` ինչու ես Արմենի եղբորը եւ նրա ընկերներին ասացի, որ գնան դիահերձարան: Երբ գնացել են Կենտրոնական դիահերձարան, այնտեղ շատ դիակներ են եղել: Բժիշկ Շավաշյանի հետ են զրուցել, նկարագրել են Արմենին, եւ նա էլ դիակներ է ցույց տվելՙ: Արմեն Ֆարմանյանին ճանաչել են նրա կոշիկներից: «Դիահերձարանում Արմենի դիակը տեսել են այն վիճակում, ինչպես ցույց է տրված կադրերում, երբ նրան մեքենայի վրա դրած, բաճկոնով գլուխը փաթաթած տանում են: Այդպես էլ բաճկոնը գլխին փաթաթած, փորը բաց վրան գրված է եղել` «նե իզվեստնո»:

Դիահերձարանից զանհագարել են Աննային եւ հայտնել, որ Արմեն Ֆարմանյանը մահացել է: Ֆարմանյանի դիակը հարազատներին են հանձնել մարտի 3-ին: Արմեն Ֆարմանյանի մարմինը դիահերձել են ճանաչումից հետո: Բժիշկը ասել է, որ գլխի մեջ 3 փամփուշտ է հայտնաբերվել` 2 մետաղյա` 3մմ-անոց, մյուսը` պլաստմասե: «Ամուսնուս գլխին կրակել էին հետեւից: Ինձ ասացին, որ դեպքը տեղի է ունեցել Սպանդարյանի դպրոցի մոտ` կամարի տակ: Հետաքրքիրն այն է, որ ժամը 19.00-ին ինձ զանգում ասում են, թե արի` Արմենի դիակը ճանաչելու, եւ նույն վայրում նրան սպանում են ժամը 21.00-ին: Ես չգիտեմ, ինչ մտածեմ»,- ասաց Աննան: Նա չի հավատում, որ ամուսնու այն ընկերների հայտարարություններին, որոնք ասում են, որ այդ ժամանակ եղել են նրա կողքին, սակայն չեն տեսել, թե ովքեր են սպանել Արմենին: «Արմենին ճանաչողները, նույնիսկ տեսանյութից կճանաչեին նրա դիակը: Ինձ ասացին, որ Արմենի դիակը մեքենայի վրա տեղափոխել են Սարյանի փողոց, որտեղ ոստիկանության աշխատակիցները թույլ չեն տվել առաջ շարժվել: Ասում են, որ այնտեղ են տեղափոխել նաեւ Հովիկ անունով մեկի դիակը, հետո Շտապ օգնությւոն են կանչել` Արմենի եւ այդ տղայի դիակները տանելու համար»:

Արմեն Ֆարմանյանի մահվան վկայականի վրա գրված է. «Գլխուղեղի կենսական կարեւոր ֆունկցիաների սուր խանգարում: Գանգուղեղային բաց բութ վիրավորում»: «Սպանվել է հրազենից, այդ մասին խոսք չկա »,- ասաց Աննան: Նրա համար մի բան հստակ է. «Մարտի 1-ին մարդկանց սկսել են ծեծել եւ սպանել մինչեւ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հայտարարելը: Ո՞վ է մեղավորը: Ի՞նչ գործ ունեին զինվորականները, դիմակավորները այդ վայրում, քանի դեռ արտակարգ դրություն չէր հայտարարվել: Եթե Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը չհայտարարեր, որ մարդիկ գնային տուն, անկասկած նորից էին հարձակվելու եւ նորից էին սպանելու մարդկանց: Եթե Քոչարյանը չէր ուզում, որ զոհեր լինեին, ինչու ավելի շուտ արտակարգ դրություն չհայտարարեց, ինչո՞ւ են բոլորը սպանվել մինչեւ Քոչարյանի արտակարգ դրությունը»:

Հատուկ քննչական ծառայությունում քննիչը Աննային ցույց է տվել մարտի 1-ի դեպքերի տեսանյութը եւ ասել.« Քննիչն ինձ ասում էր` նայեք, թե ժողովուրդը ինչպես է ծեծում զինվորականներին: Ես չեմ հասկանում, իրենք չե՞ն հասկանում, որ այդտեղ զինվորական չպետք է լիներ: Զինվորականները այնտեղ են եղել մինչեւ արտակարգ դրություն հայտարարելը: Երբ քննիչին այդ մասին ասացի, ինձ ասաց. «էդ պռոբլեմը քե՞զ են տվել»: Բա ու՞մ են տվել, բա իմ պռոբլեմը չի, որ այսօր ամուսնիսը սպանված է: Մեղավորը զինվորներին այնտեղ բերողն էր, նրանց կրակելու հրաման տվողն էր»:

Աննան նաեւ տեղեկացրեց, որ Արմենի մահվան 7-րդ օրվա արարողությունից հետո նրա ընկերներից մեկին տարել են Ոստիկանության Մալաթիա-Սեբաստիա բաժին եւ ծեծի ենթարկել: «Այդ տղային ծեծել են միայն նրա համար, որ Արմենի 7-ին է եկել: Մի աչքի առաջ այդ տղայի գլուխը մի քանի անգամ խփեցին պատին: Իսկ ինձ ասում էին, որ գրեմ, թե Հակոբ Հակոբյանը` Լեդին իմ ամուսնուս փող է տվել: Ես չէի կարող իմ ամուսնու մասին կեղծ վկայություն տալ: Սկզբում, երբ ինձ հարցաքննում էին, գրում էին Արմեն Ֆարմանյանի փաստացի այրի, հետո սկսեցին գրել վկա: Ես հետաքրքրվեցի, թե ինչպես վկա դարձա, ի՞նչ է` ես դեպքի վայրո՞ւմ եմ եղել»:

Աննայի պատմելով` Արմենի մահվանից 40 օր հետո իրենց տուն այցելած նրա ընկերներից մեկին էլ իրենց տանից դուրս գալուց բռնել են եւ գցել ինչ- որ մեքենայի թափքի մեջ. «Նրան սկզբում ավտովթարի էին ենթարկել, հետո գցել մքենայի թափքի մեջ, տարել էին ու ծեծելուց հետո գցել Նոր-Նորքի աղբանոցը: Այսօր այդ տղան հաշմանդամ է: Ազգանունը չեմ հիշում, բայց անունը Գառնիկ է: Ինձ նաեւ այդ դեպքի առթիվ են հարցաքննել»:

Ինչ վերաբերում է ձերբակալված պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի եւ Արմեն Ֆարմանյանի կապին, ապա Աննան ասաց. «Արմենը եւ Հակոբ Հակոբյանը նույն թաղում են ապրում, հարեւանն են: Արմենը նրա մոտ էր գնացել, քանի որ մենք աշխատում էինք «Սիմոն-Հակոբ թոռներ » ընկերությունում եւ մեր երեխայի համար փաստաթուղթ էր անհրաժեշտ: Սիմոնը` Հակոբի եղբայրը, հրաժարվել էր փաստաթուղթ տալ, Արմենն էլ գնացել էր Հակոբի մոտ: Այդ ժամանակ Հակոբը ամբողջ օրը Ազատության հրապարկում էր լինում, Արմենն էլ ստիպված այնտեղ էր գնացել: Հակոբը Արմենին ասել էր, որ ինքը շատ զբաղված է, որ իրավիճակը հանդարտվի, անպայման այդ փաստաթուղթը կտա: Զրուցել էին, դրանից հետո Արմենն էլ էր ոգեւորվել, ասում էր, որ երկրում ինչ-որ բան կփոխվի, արդարություն կհաստատվի եւ ինքն էլ ոգեւորված գնում էր հանրահավաքների»:

Աննային վիրավորում է այն հանգամանքը, որ հարուցված քրեական գործում Արմեն Ֆարմանյանի անվան դիմաց գրված է դատապարտված: «Ես բողոք եմ ներկայացրել եւ Դատախազություն եւ Մարդու իրավունքների պաշտպանին: Երբ գրում էին դատապարտված, թող բարի լինեին նաեւ նշել, թե ինչու են դատապարտել եւ ինչու արդարացրել: Եթե մարդուն արդարացրել են` նշանակում է, որ նա անմեղ է եղել»:

Ֆարմանյանի «դատապարտված» լինելը բացառիկ հուզիչ պատմություն է: Հանուն իրենց ընտանիքի պահպանման` Արմենն ու Աննան մեծ փորձությունների միջով են անցել:

Արմենին եւ Աննային դատապարտել են երեխա առեւանգելու մեղադրանքով. այն երեխային, որին նրանց հանձնել է մայրը, իսկ 1 տարի հետո ներկայացել եւ նրանցից 100 դոլար պահանջել: «Ես ու Արմենը համատեղ ապրում ենք արդեն 6 տարի: Մեր ամուսնությանը Արմենի հարազատները դեմ էին: Նրանք գիտեին, որ ես չեմ կարող երեխա ունենալ, սակայն Արմեն ինձ շատ էր սիրում եւ ոչնչի վրա ուշադրություն չդարձրեց: Մեր ընտանիքը լիարժեք դարձնելու համար երեխա էինք ցանկանում որդեգրել: Այդ ընթացում մեր հարեւաններից մեկը մեզ ասաց, որ ինչ-որ մեկը իր 11 ամսեկան երեխային թողել է շան բնի մոտ եւ գնացել: Գնացինք, տեսանք երեխային: Շատ գեղեցիկ երեխա էր: Արմենը միանգամից երեխային գրկեց եւ որոշեց, որ երեխային վերցնում ենք: Հարեւանը խոստացավ, որ երեխայի մայրը երկոյան փաստաթղթերով կգա եւ գրավոր երեխային մեզ կհանձնի»: Ինչպես եւ խոստացել էր հարեւանը հաջորդ օրը երեխայի մայրը փաստաթղթերով ներկայացել է, եւ մոտ 10 վկայի ներկայությամբ երեխային հանձնել է եւ ուրախությամբ հեռացել: «Արդեն մի տարի էր, որ Իրինան մեզ հետ էր ապրում, երբ աշխատանքի վայրում «Սիմոն-Հակոբ» ընկերությունում ինձ ձերբակալեցին ոստիկանության աշխատակիցները եւ մեղադրեցին` երեխային` Իրինային, առեւանգելու մեղադրանքով: Ոստիկանության բաժնում նստած էի, երբ բերեցին նաեւ ամուսնուս: Արմենը լացելով ինձ ասաց, որ երեխային ուժով պոկեցին եւ տարան մանկատուն»: Երեխայի մայրը կեղծ բողոք էր ներկայացրել Աննայի եւ Արմենի դեմ` նրանից 100 դոլար չստանալու համար: 4 ամիս կալանքի տակ մնալուց հետո, Աննան ու Արմենը դատարանի դահլիճում արդարացվում են ազատ արձակվում, քանի որ նրանք ունենին բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Նրանք դիմել էին դատարան` իրենց հասցրած բարոյական եւ ֆինանասկան վնասները փոխահատուցելու համար:

Արդարացվելուց 9 ամիս հետո նրանք մանկատնից կարողանում են հետ վերցնել երեխային, որը մարտի 1-ին զրկվեց հորից: «Այս պատմությունը բոլորովին չի հետաքրքրում դատախազությանը, փոխարենը նրանք մտահոգված են զոհերին հանցագործ ներկայացնելով: Նրանց չի հետաքրքրում, թե Իրինան ինչ է զգում ամեն անգամ Արմենի նկարի առաջ կանգնելով: Երեխան ավելի շատ հոր` Արմենի հետ էր կապված, քան իմ»:

Աննան այսօր միանակ մայր է եւ իր ու Արմենի խնամակալության տակ գտնվող 4-ամյա Իրինային ստիպված է մեծացնել միայնակ: Նա ցանկանում է, որպեսզի Իրինան ստանա Արմենի ազգանունը, քանի որ Արմենը հենց այդ գործընթացը ավարտին հարցնելու համար էր դիմել Հակոբ Հակոբյանին` անհրաժեշտ փաստաթուղթ ստանալու համար:

Աննա Էլոյանը այսօր պատրաստ է հեռանալ Հայաստանից, եթե հնարավորություն ունենա իր հետ տանել նաեւ ամուսնու շիրիմը: «Ինձ համար մեկ է, թե ուր կգնամ: Միայն թե այս անարդարությունը այլեւս չտեսնեմ: Խոսքս բոլոր իշխանավորների մասին է, նաեւ նույն Սերժ Սարգսյանի: Ես Գյումրեցի եմ, Գյումրիում բոլորին փող էին բաժանում, որ Սերժին ընտրեն: Ինձ էլ են առաջարկել, հրաժարվել եմ, ես քաղաքականությամբ երբեք չեմ զբաղվել: Մարդկանց սպանեցին, իսկ հիմա հենց նրանց էլ փորձում են հանցագործ դարձնել: Ես չեմ բացառում, որ մի օր էլ ինձ սպանեն, հայտնվեմ մեքենայի տակ կամ մի այլ «դժբախտ» պատահար լինի, բայց, միեւնույն է, չեմ լռելու»,-ասաց նա:

via Aramazd