Tuesday, December 30, 2008

Good Riddance, 2008.

I really cannot stand formal ends of periods of time. But since my daily activities involve wrapping up performance data at end of period events, I find myself wrapping up events at anniversaries on this blog as well.

So, tomorrow is the last day of 2008. I usually wrap up the year with semi-indifference and look forward for a better year after January 1. But 2008 was not an ordinary year and I am not indifferent. Instead, I say 'good riddance' to 2008.

This was a year full of unpleasant events. This was the year when the political system in Armenia finally went down the toilet. In the process, the state murdered 10 people, 80+ people became political prisoners and quite a few others are in exile.

The next big process was the world sinking into an economic crisis. Trillions of dollars in wealth were lost in the US alone, thousands of people have lost and continue to lose their jobs and the picture is about to get even bleaker come February (after the Christmas season retail sales are wrapped up and a few retailers go out of business). Then there was the almost trillion dollar gift to the bankers in the country...

The only good thing to happen was the kicking out of the political dinosaurs out of Washington D.C.

So, what can we look forward to seeing in 2009? I'm afraid I am going to be pessimistic about the upcoming year. The wars will continue to happen and may even escalate. The global economic situation will continue to remain weak. The proverbial poppycock will hit the fan for Armenia with Turkey becoming more intimately involved in the Karabakh issue and the cash flows to Armenia slowing down. The repressions in the country will continue.

Do I see a bright spot? Unfortunately, I don't.

Tuesday, December 23, 2008

The Trial of the Seven Political prisoners Continued Today.

The reporters were barred from the courtroom where 7 of the political prisoners are being 'judged'. The room was mostly occupied by the thick headed power base of the regime. One of the defendants had been beaten by the KGB in his cell so the hearing began late. The court announced a recess after the judge removed the defendants from the courtroom.

Here is a video video where some of the thick heads are seen shouting abuses at a woman. A minion of the regime afterward threatens to create a secret court martial.

Monday, December 22, 2008

Մարտի 1-ի զոհեր մահվան պատճառները:

Came across this on Kornelij's blog. I don't quite know the source but looks like something from the Attorney General's Office. Some of the victims are younger than me. I just don't know what to say. UPDATE: the source is a press release from the Prosecutor.

Դավիթ Աֆրենտի Պետրոսյան՝ ծնված 1975թ,
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 246 եզրակացության՝ Դ.Պետրոսյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է հրազենային, գնդակային մուտքի անցք՝ կրծքավանդակի աջ կեսի հետին մակերեսին: Մահվան պատճառ է հանդիսացել վնասվածքի հետեւանքով առաջացած արյան սուր կորուստը:

Վիրահատության ընթացքում Դ.Պետրոսյանի մարմնից հանվել է 9մմ տրամաչափի մեկ գնդակ:

Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության թիվ 389 եզրակացության՝ Դ.Պետրոսյանի դիակից հանված գնդակը գործարանային արտադրության 9մմ տրամաչափի փամփուշտի մաս՝ կրակված գնդակ է: Այս տեսակի փամփուշտները նախատեսված են ՚ՊՄՙ եւ ՚ԱՊՍՙ տեսակների ատրճանակների համար: Գնդակի վրայի կրակման հետքերը բնորոշ են ՚ՊՄՙ ատրճանակից կրակված հետքերի: Գնդակի վրայի քերծվածքային դեֆորմացիան արդյունք է որեւէ պինդ մարմնի հետ բախման, հնարավոր է՝ հետցատկ կամ որեւէ արգելքի միջով անցնելու:

Վիրավորվել է՝ Պարոնյան փողոցի թիվ 2 շենքի մոտ:

Գրիգոր Հովհաննեսի Գեւորգյան՝ ծնված 1980 թ.
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 251 եզրակացության՝ Գ.Գեւորգյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է հրազենային մուտքի անցք՝ քթի մեջքին, ելքի անցք՝ ձախ ճակատա-գագաթային շրջանում: Մահվան պատճառ է հանդիսացել գլխուղեղի կենսական կարեւորագույն ֆունկցիաների սուր խանգարումը:

Վիրավորվել է ՝ Պարոնյան-Լեո փողոցների խաչմերուկին հարակից կամարի մոտ տեղակայված կոշիկի վերանորոգման կետի դիմաց:

Տիգրան Հովսեփի Խաչատրյան՝ ծնված 1985թ.
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 250 եզրակացության` Տիգրան Խաչատրյանի մոտ հայտնաբերվել է գանգուղեղային բաց-բութ վնասվածք: Մահը վրա է հասել գլխուղեղի կենսական կարեւոր ֆունկցիաների սուր խանգարումից, որը հետեւանք է ստացած գանգուղեղային բաց վնասվածքի:

Դիահերձման ժամանակ Տ. Խաչատրյանի գանգից հանվել է մետաղի կտոր:

Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության թիվ 389 եզրակացության` Տ.Խաչատրյանի դիակից հանված մետաղյա կտորը գործարանային արտադրության ՚Չերյոմուխա 7ՙ տեսակի կրակված փամփուշտի գազային նռնակ է: Գազային նռնակի պլաստմասսե խցանները, հավանաբար, անջատվել են որեւէ պինդ մարմնի հետ բախման կամ որեւէ արգելքի միջով անցնելու հետեւանքով:

Վիրավորվել է Պարոնյան-Լեո փողոցների խաչմերուկի կամարի մոտ:

Արմեն Վաչագանի Ֆարմանյան՝ ծնված 1974թ.
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 252 եզրակացության` Արմեն Ֆարմանյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է գլխի ձախ կեսի կողմնա-քունքային շրջանի սալջարդ վերք՝ ոսկրա-հյուսվածքային դեֆեկտով: Մահը վրա է հասել գլխուղեղի կենսական կարեւորագույն ֆունկցիաների սուր խանգարումից, որը պայմանավորված է գլխի ձախ կեսի կողմնա-քունքային շրջանի սալջարդ վերքով:

Դիահերձման ժամանակ գանգից հանվել են օտար մարմիններ:

Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության թիվ 389 եզրակացության` Ա.Ֆարմանյանի դիակից հանված պլաստմասսե եւ մետաղյա մեկական կտորները գործարանային արտադրության ՚Չերյոմուխա 7ՙ տեսակի կրակված փամփուշտի գազային նռնակ է՝ առանձնացած մեկ խցանով: Խցանի վրայի կրակման հետքերը բնորոշ են հատուկ միջոց հանդիսացող ՚ԿՍ-23ՙ կարաբիններին:

Խցանի գլխային մասի դեֆորմացիան եւ պատռվածքները կարող էին առաջանալ որեւէ պինդ մարմնի հետ բախման կամ որեւէ արգելքի միջով անցնելու հետեւանքով:

Վիրավորվել է Պարոնյան փողոցի թիվ 24 շենքի դիմաց:

Գոռ Սարգսի Քլոյան՝ ծնված 1979 թ.
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 249 եզրակացության` Գ.Քլոյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է ձախ աճուկաենթազստային շրջանի ջնջխված բեկորային վերք: Մահը վրա է հասել ձախ աճուկաենթազստային շրջանի ջնջխված բեկորային վնասվածքով պայմանավորված արյան սուր կորստից:

Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության թիվ 389 եզրակացության` Գ.Քլոյանի դիակից հանված առարկան գործարանային արտադրության ՚Չերյոմուխա – 7ՙ տեսակի կրակված փամփուշտի կոնտեյներ՝ գազային նռնակ է՝ իր պլաստմասսե խցաններով: Խցանների վրայի կրակման հետքերը բնորոշ են հատուկ միջոց հանդիսացող ՚ԿՍ-23ՙ կարաբիններին: Խցանի վրայի դեֆորմացիան եւ պատռվածքները կարող էին առաջանալ որեւէ պինդ մարմնի հետ բախման կամ որեւէ արգելքի միջով անցնելու հետեւանքով:

Վիրավորվել է Մաշտոցի եւ Գր. Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկի կամրջի վրա ու տեղափոխվել հիվանդանոց, որտեղ, առանց գիտակցության գալու, մահացել է:

Հովհաննես Ղարիբի Հովհաննիսյան՝ ծնված 1961 թ.
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 245 եզրակացության` Հ.Հովհաննիսյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է հրազենային գնդակային կույր վնասվածք՝ կրծքավանդակի ձախ կեսի առաջային մակերեսին: Մահը վրա է հասել կրծքավանդակի հրազենային գնդակային կույր վիրավորումից առաջացած սուր ներքին արյունահոսությունից:

Դիահերձման ժամանակ Հ.Հովհաննիսյանի մարմնից հանվել է 5,45մմ տրամաչափի 1 գնդակ:

Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության թիվ 389 եզրակացության՝ Հ.Հովհաննիսյանի դիակից հանված գնդակը գործարանային արտադրության 5,45մմ տրամաչափի մարտական փամփուշտի մաս՝ կրակված գնդակ է: Այս տեսակի փամփուշտները նախատեսված են ՚ԱԿ-74ՙ ինքնաձիգների եւ դրանց մոդիֆիկացիաների համար: Գնդակն իր վրայի կրակման հետքերով բնորոշ է 5.45 մմ տրամաչափի ՚ԱԿ-74ՙ ինքնաձիգներից եւ դրանց մոդիֆիկացիաներից կրակված գնդակներին:

Վիրավորվել է ՝ Մաշտոցի եւ Գր. Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկի կամուրջի վրա ու ստացած մարմնական վնասվածքից տեղում մահացել:

Զաքար Սարիբեկի Հովհաննիսյան՝ ծնված 1977թ,
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 247 եզրակացության՝ Զաքար Հովհաննիսյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է հրազենային մուտքի վնասվածք՝ որովայնի առաջային մակերեսին: Մահվան պատճառ է հանդիսացել վնասվածքի հետեւանքով առաջացած արյան սուր կորուստը:

Դիահերձման ծամանակ Զ.Հովհաննիսյանի մարմնից հանվել է 9մմ տրամաչափի 1 գնդակ:

Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության թիվ 389 եզրակացության՝ Զ. Հովհաննիսյանի դիակից հանված գնդակը գործարանային արտադրության 9մմ տրամաչափի փամփուշտի մաս՝ կրակված գնդակ է: Այս տեսակի փամփուշտները նախատեսված են ՚ՊՄՙ եւ ՚ԱՊՍՙ ատրճանակների համար: Գնդակի վրայի կրակման հետքերը բնորոշ են ՚ՊՄՙ ատրճանակից կրակված հետքերի:

Վիրավորվել է Մաշտոցի պողոտայի շուկայի մոտ:

Սամվել Էդիկի Հարությունյան՝ ծնված 1979թ,
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 396 եզրակացության` Սամվել Հարությունյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է գանգուղեղային բաց, բութ, թափանցող վնասվածք: Մահը վրա է հասել օրգանիզմի ընդհանուր ինտոքսիկացիայից, որը պայմանավորված է եղել գանգուղեղային բաց, բութ, թափանցող վնասվածքով, վերջինիս հետեւանքով զարգացած թարախային մենինգիտով, երկկողմանի թարախային թոքաբորբով:

Վիրավորվել է Մաշտոցի եւ Գր. Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկի կամրջի վրա, տեղափոխվել է «Արմենիաե ԲԿ, որտեղ մահացել է 11.04.2008թ՝ առանց գիտակցության գալու:

Համլետ Աղասու Թադեւոսյան՝ ծնված 1977թ., ՀՀ ՈԶ թիվ 1032 զորամասի մոտոհրաձգային գումարտակի 1-ին վաշտի հրամանատար, ոստիկանության կապիտան
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 248 եզրակացության՝ Հ.Թադեւոսյանի դիակի վրա հայտնաբերվել են ձախից վերին եւ ստորին կոպի, որովայնի, շեքի, փոշտի, ամորձիների, առնանդամի, զույգ բազուկների, ձախ նախաբազկի, զույգ ազդրերի, սրունքների, աջ ոտնաթաթի առաջին մատի եղնգային ֆալանգի բազմաթիվ պայթյունային, բեկորային վիրավորումներ՝ փափուկ հյուսվածքների եւ անոթների վնասում, աջ ոտնաթաթի առաջին մատի եղնգային ֆալանգի կոտրվածք, հետորովայնամզային հեմատոմա, արտաքին առատ արյունահոսություն։ Նշված բոլոր վնասվածքները առաջացել են կենդանության օրոք, պայթյունի հետեւանքով առաջացած բեկորների ազդեցությամբ եւ անմիջական պատճառական կապ ունեն նրա մահվան հետ:

Ըստ դատաձգաբանական փորձաքննության` Հ.Թադեւոսյանի զույգ սրունքներից հայտնաբերված 3 մետաղական բեկորները եւ կիսաճտքավոր աջ կոշիկի վրայից հայտնաբերված մեկ մետաղական բեկորը բեկորացվել են պայթյունի հետեւանքով, դրանցից մեկը հավանաբար գործարանային արտադրության ՚Ֆ-1ՙ, ՚ՌԳԴ-5ՙ եւ ՚ՌԳ-42ՙ տեսակի նռնակներ պայթեցնելու համար նախատեսված ՚ՈՒԶՌԳՄՙ տեսակի պայթուցիչի միացման ականոցի վերին հատվածի բեկոր է։

Հ.Թադեւոսային հագուստների վրայի վնասվածքները բեկորային բնույթի են՝ առաջացած բեկորացման ենթակա ամուր պատյան ունեցող պայթուցիկ սարքի պայթյունից, որը պայթել է Հ.Թադեւոսյանի ոտքերի մոտ։

Վիրավորվել է Մաշտոցի եւ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկի մոտ, Լուսավորիչ փողոցի թիվ 17 շենքի դիմաց ու տեղափոխվել Երեւանի 3-րդ կլինիկական հիվանդանոց, որտեղ էլ մահացել է:

Տիգրան Էդիկի Աբգարյան՝ ծնված 1989թ., ոստիկանության ներքին զորքերի թիվ N զորամասի զինծառայող
Համաձայն դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 392 եզրակացության՝ Տ.Աբգարյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է 6-րդ ողի մարմնի անցքավոր կոտրվածք, պարանոցային 5-6-7-րդ ողերի բեկորային կոտրվածքներ, ողնուղեղի ջնջխում եւ ամբողջականության գրեթե լրիվ խախտում։ Մահը վրա է հասել ողնուղեղի կարեւորագույն կենսական ֆունկցիաների խանգարումից՝ պարանոցի հրազենային գնդակային միջանցիկ վիրավորում ստանալու հետեւանքով։ Ելնելով հրազենային վերքերի տեղակայումից՝ մուտքի անցք՝ պարանոցի աջ կեսի առաջին մակերեսին եւ ելքի անցք՝ պարանոցի աջ կեսի հետին մակերեսին կարելի է եզրակացնել, որ կրակոցը կատարվել է մարմնի երկայնական առանցքի նկատմամբ՝ առաջից հետ, քիչ ձախից աջ ուղղությամբ։

Վիրավորվել է Լեո փողոցի ՚Սվինՙ որսորդական խանութի մոտ, մահացել է Երեւանի Միքաելյան հիվանդանոցում, 11.04.08թ.՝ առանց գիտակցության գալու:


Բժշկական հաստատությունների տրամադրած տեղեկատվության համաձայն՝ մայրաքաղաքում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ժամանակ ստացած հրազենային վնասվածքներով բժշկական օգնության դիմել է 16 քաղաքացի: Նրանցից 5-ը առաջին օգնությունը ստանալուց հետո հեռացել են՝ իրենց ինքնության եւ բնակության վայրի վերաբերյալ տրամադրելով սխալ տվյալներ: Նախաքննության ընթացքում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում երեքը հայտնաբերվել են, մնացած 2-ի ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են:

Ոստիկանության շուրջ 4 տասնյակ աշխատակից եւ զինծառայող տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել պայթուցիկ սարքերի բեկորներից:

Բացի այդ՝ պայթուցիկ սարքերի բեկորներից վնասվել են ոստիկանական 1 սաղավարտ, 7 զրահաբաճկոն եւ 3 ծնկակալ, տրոտիլ պայթուցիկ նյութ պարունակող պայթուցիկ սարքավորման՝ բեկորային նռնակի պայթյունի հետեւանքով առաջացած բեկորներից վնասվել է ոստիկանության 25 զինծառայողների համազգեստ։

Դեպքի վայրից հայտնաբերված բոլոր գնդակներն ու պարկուճները, ինչպես նաեւ մարմնական վնասվածքներ ստացած անձանց վրայից հանված գնդակները, բեկորները ենթարկվել են դատաձգաբանական, դատապայթունատեխնիկական եւ դատահետքաբանական համալիր փորձաքննության: Հարցաքննվել են 2008 թվականի մարտի 1-ին զանգվածային անկարգությունները կանխելուն ուղղված միջոցառմանը մասնակցած ոստիկանները եւ ՀՀ ՈԶ զորամասերի զինծառայողները: Առգրավվել եւ դատաձգաբանական փորձաքննության են ներկայացվել տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ հասարակական կարգը վերականգնելուն ուղղված միջոցառումներին մասնակցած ոստիկաններին եւ զինծառայողներին ամրացված հրազեններն ու հատուկ միջոցները: Նախաքննությամբ պարզվել է նաեւ, որ ՚Չերյոմուխա-7ՙ տեսակի գազային նռնակներ կրակվել են ՀՀ ՈԶ N զորամասի սպաների կողմից: Հարցաքննություններով հնարավորինս պարզվել են հատուկ միջոցներ կիրառած անձանց տեղաշարժը, նրանց կողմից արձակված կրակոցների քանակը, դեպքի վայրի այն հատվածները, որտեղից արձակվել են կրակոցները ու դրանց ուղղությունները: Նշված հանգամանքները համադրվում են մահացած անձանց վիրավորվելու վայրերի եւ մահվան հանգամանքների հետ:

Նախաքննությամբ ստուգվում է հատուկ միջոցների կիրառման իրավաչափությունն ու դրանց գործադրման ժամանակ անվտանգության կանոնների պահպանությունը: Այդ նպատակով հարցաքննվել են բազմաթիվ անձինք, այդ թվում նաեւ հատուկ միջոցներ կիրառած սպաները: Կիրառված հատուկ միջոցների օգտագործման համար պիտանի լինելու եւ մի շարք այլ հարցեր պարզելու նպատակով նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն։

Friday, December 19, 2008

Մասնակցեք հանգանակությանը

Դեկտեմբերի 21-ին, Լոս Անջելես քաղաքում, տեղական ժամանակով ժամը 16.00-ից մինչև կեսգիշեր AMGA հեռուստաալիքով տեղի կունենա հեռուստամարաթոն, որը կազմակերպում է Քաղաքացիական զարգացման կենտրոնը (ԱՄՆ)` համագործակցությամբ “Եվրոկանչ” զարգացման հասարակական կազմակերպության (Հայաստան): Հեռուստամարաթոնը կհեռարձակվի նաև www.amga.tv կայքով:

Հեռուստամարաթոնից գոյացած միջոցները կուղղվեն Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացմանն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը` մասնավորապես քաղբանտարկյալների ու հետապնդվողների իրավական և նրանց ընտանիքների սոցիալական աջակցության հետ կապված խնդիրների լուծմանը:

Միահամուռ մասնակցենք այս նախաձեռնությանը` վերահաստատելով մեր բոլորիս հավատարմությունը անկախության, ազատության և ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներին:

Փոխանցումները կարող եք կատարել,

Օն-լայն՝

Քրեդիթ կամ դեբիթ քարտի և PayPal-ի միջոցով:
http://ccdusarm.org/am/donation

Բանկային փոխանցում.

ԱՄՆ-ում և մյուս երկրներում`

Pacific Western Bank
500 N. Central Avenue, Suite 100
Glendale, CA 91203, USA
Routing # 122238200
Account # 100005148

Հայաստանում`

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՄԻՐՅԱՆ 23/1
Հ/Կ “ԵՎՐՈԿԱՆՉ”
163008128460 (AMD)
163008128478 (USD)
Փոխանցումները կարող են կատարվել նաև անանուն
Seven on Trial.

The bandits of Armenia have kicked off the trial of the Seven; they are trying seven oppositionists, including a few members of the parliament and a former foreign minister. This is widely seen as the climax of the political repressions since the March 1 bloodbath on the streets of Yerevan.

The Europeans have hinted that they understand that all these trials are politically motivated spectacles to imprison innocent people for what they think and say. The Banditocracy knows that they have gone too far and Armenia risks becoming a rogue state no matter how much benefit of doubt the Europeans give to the Armenians. As a response, one of the chief figures of the banditocracy, Galust Sahakian, said that Armenia will join 'certain structures' in Muslim countries if the Europeans throw Armenia out of EC. Why does he think the Muslims would welcome Armenia, I don't know.

You can follow the trial on the blog dedicated to the seven political prisoners - Seven on Trial.

Here is a short video of Alexander Arzumanian at his trial. Pay attention to the KGB guy who jumps up to video the people who started cheering his speech.


Wednesday, December 17, 2008

It's Getting Closer to the Fan.

The Armenian tax authorities have started calling the small and medium size enterprises and are demanding prepayment of January 2009 taxes. Looks like they have issues with revenue side of the budget.

As I have mentioned a number of times before, it is not cheap to keep the country clamped down through force. All these cops and stuff need to get paid. So far the most negative impact of the banditocracy was the increasing rates of crimes and decreasing rates of solving these crimes because the cops are busy abusing peaceful civilians.

Tuesday, December 16, 2008

Fearful.

The Armenian banditocracy has been doing everything to bar the opposition Armenian National Congress as they try to hold a conference. All their request to different owners of suitable venues has been denied, be it publicly or privately owned. At some point ANC circulated the idea that they will hold the conference in Tbilisi. But since that will be expensive, the idea was abandoned.

So far they have not found a venue.

Monday, December 15, 2008

Well Trained.

Bush was pretty good at avoiding the shoes thrown at him yesterday by an Iraqi journalist. My guess is that Laura has thrown stuff at him before so he is well trained.

I wonder what the Iraqis will do to the journalist. Bush, as an American, was OK with it. Iraqis are not that enlightened in matters of freedom of expression so they may see it as an insult to the state with all the consequences.

Sunday, December 14, 2008

Frozen.

The Millennium Challenge funds, allocated by the US government to developing countries to establish democratic institutions through providing development funds, remain frozen for Armenia. This certainly is something that the US government feels compelled to do - you cannot give US taxpayer money to a country that has around 70 political prisoners from the opposition even if the leader of the opposition has called to them not to cut off the funds.

My philosophy remains that in order to restore justice and the rule of the law in Armenia it is necessary to hit the pockets of the ruling bandits. It's not secret that most of these development projects are implemented by banditocracy minions and the moneys go to finance their expensive lifestyles (most of the money eventually flows back to the US in the form purchases of luxury cars or real estate in the coastal areas).

The problem is that if the bandits don't get their money from the US taxpayers, they will try to squeeze a few more pennies from the local population who survive on the remittances from relatives working abroad.

Friday, December 12, 2008

5 Years for Ashot Manukyan.

As expected, the Armenian regime sentence a good man to jail today. Ashot Manukyan, 63, was sentenced to 5 years in prison for daring to stand up for a free and decent country. Obviously, his family is devastated, but at least we have the moral victory. As the U.S. official who has attended the trials stated:

You can tell your children how their grandfather stood upright and spoke eloquently against corrupt government authorities. I know, because I saw it...

Ashot Manukyan was one of the first people to organize the Karabagh Movement. He was instrumental in finding the resources to make sure that the Artsakh citizens and the Armenian citizens living in the border areas were able to defend themselves. And this is the thanks he gets...

Please take a second and send a note to the following with this simple message:

Demand the Armenian regime Free Ashot Manukyan and the other political prisoners.

Please send it to:

"M. Lluís Maria de Puig - Council of Europe" <llmdepuig@senado.es>,
"Mr. John Prescott - Council of Europe" <coepa.del@parliament.uk>,
"Secretary General Terry Davis - CoE" <private.office@coe.int>,

"Brian Ardouny - AAA" <bardouny@aaainc.org>,
"Aram Hamparian/ANCA" <anca-dc@ix.netcom.com>


Time line.
December 12: Ashot Manukyan is sentenced to 5 years in prison.

December 5: Today they had the defense summations. According to a American who attended, Mr. Manukyan was quite eloquent in his closing statement. There were about 35 of his supporters in the audience. The judge adjourned the case until next Friday, Dec. 12. Those following the case think the judge will most likely find him guilty and give him 2.5 or 3 years in jail.

November 27: Prosecution recommends a 6 year sentence. Trial set to resume December 5th.

November 20: Political Prisoners on hunger strike. Trial postponed indefinitely.

November 13: Trial delayed until November 20th

November 7: Trial delayed until November 13th

November 3: Trial delayed until November 7th.

October 29: Defense attorney calls in sick, trial postponed until November 3rd.

October 23: Trial postponed until October 29th.

October 15: The defendant is also charged with organizing an unauthorized illegal public demonstration. The court heard testimony from one witness, an individual who had previously pled guilty to a crime relating to the March 1 incident. He had received a suspended sentence for his own conviction. In a series of investigation statements (before trial) the witness stated that he had received approximately $60 from the defendant and that the witness had used the money to bus people into Yerevan for the unauthorized demonstrations at the direction of the defendant. At the trial the witness stated that he had received money from the defendant as part of LTP's campaign, but that the defendant never directed him to use the money for the demonstrations. Unfortunately, the judges in Armenia often base guilty verdicts on pre-trial investigation statements even where the witness comes into court and recants on his prior statement. The court was to hear from two other witnesses. One failed to show up and the other is incarcerated. The court is attempting to bring the incarcerated witness to the trial. The defense counsel made a motion to release Mr. Manukyan but the court denied the motion. The trial to resume Oct. 23.

October 6: Trial postponed at the last minute due to lack of prosecution witnesses.

September 17: Two witnesses testified – both police officers. One testified as the "victim" and the other as a "witness". Per a US official who attended the trial: "The bad news is that this case clearly demonstrates, even assuming that the defendant is completely guilty, that the authorities are out to get him. He took part in the demonstration and he (allegedly) threw a rock that hit a cop in the foot. Minimal injury at worst. This is really no big deal".

September 9: The defense attorney made a motion to disqualify the two prosecutors working on the case. That motion was denied by the judge. The case is moved to the higher felony and adjourned to Sept. 17 to hear from the victim / police officer.

July 29: The prosecutor seeks an adjournment to upgrade the charges to more serious felonies, punishable by 5 to 10 years imprisonment. At the prosecutor's request the court adjourned the case for four weeks.

July 15: After 4 months in 'pre-detention', a trial date is finally scheduled. The court date is later canceled at the last minute due to lack of witnesses.

March 1: Ashot Manukyan is beaten and arrested at dawn after 11 days of peaceful protest of a corrupt election. He is taken to Nubarashen detention center and not allowed to see his family for over a month – until his wounds heal.

Wednesday, December 10, 2008

Human Rights.

In honor of the 60-th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights on December 10th, here is an article from today's Zhamanak Yerevan. Pictured is a victim of the March 1 attack on the civilians by the Armenian police (in violation of a number of human rights mentioned in articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, etc.).

Բռնապետության դեմքը
Հայաստանում մարդկանց խոշտանգում են, ծեծում են, սպանում: Եվ այս ամենը՝ ռեժիմի հրահանգով:

Մարդու իրավունքների խախտումը` «կյանքի բանաձեւ»:

Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է: Այդ օրվա խորհրդին բնականորեն հաղորդակից կլինեն բոլոր այն երկրների քաղաքացիները, ովքեր «Մարտի 1»-ի կամ նմանատիպ այլ օրերի միջով չեն անցել, եւ որոնց համար իրավունք հարգելն ու սեփական իրավունքները հարգել տալը շնչել-արտաշնչելու պես մի բան է` ռեֆլեքս: Իսկ այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք «Մարտի 1-ի» միջով են անցել` օրվա խորհրդին հաղորդակից լինելը պետք է դրսեւորվեր խիստ բնութագրական քայլով` «Իրավունքի եւ ազատության կենտրոնի» կողմից այսօր կազմակերպվելիք երթն արգելելով: Ի վերջո, ի՞նչ կարիք կա երթ անցկացնել այնպիսի հասկացություններ` «իրավունք եւ ազատություն», պրոպագանդելու համար, որոնց իրացումը մեր երկրում հանգեցնում է քրեական օրենսգրքի ծանրակշիռ հոդվածներով հետապնդվելուն:

Որքանո՞վ են պաշտպանված մարդու իրավունքները ՀՀ-ում եւ ինչպե՞ս եք գնահատում Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի գործունեությունը: «Ծայրահեղ բացասական, որն էլ ավելի խորացավ մարտի 1-ի դեպքերից հետո: «Մարտի 1-ը» մարդու իրավունքների խախտման, դրանք կոպտորեն արհամարհելու ծայրակետն էր, որից այն կողմ, ինչպես ասում են` «դալշե նե կուդա», - ասաց «Հելսինկյան ասոցիացիա» իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Միքայել Դանիելյանը` հավելելով, թե «մարտյան դեպքերն ու դրանց հաջորդած այս ողջ ընթացքն ապացուցում են, որ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները խախտելը դարձել է կյանքի բանաձեւ»: Ինչ վերաբերում է օմբուդսմենի գործունեությանը տրված գնահատականին: «Բավարար», - սա է իրավապաշտպանի գնահատականը: «Ես կարծում եմ, որ նա կարող է ավելին անել, քան անում է: Նա մի տեսակ կաշկանդված է եւ որոշ հարցերում թերանում է: Օրինակ` ոչ մի բան չի ասում բանակի մասով: Ես նկատի ունեմ այն, երբ ՀՀ քաղաքացիները ծառայում են ՀՀ-ից դուրս` Լեռնային Ղարաբաղում կամ դրա հարակից շրջաններում ու առանց պայմանագրի, այսինքն` անօրինական: Սա լուրջ խնդիր է, որը լուրջ քննարկում է պահանջում: Օմբուդսմենը, ինչպես նաեւ իրավապաշտպաններն առհասարակ, գրեթե անուշադրության է մատնել սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը: Նա մեծ անելիքներ ունի նաեւ իրավապահ մարմինների հետ կապված, մասնավորապես` ոստիկանությունում մարդկանց նկատմամբ կիրառվող խոշտանգումները, բռնությունները եւ այլ ապօրինությունները բացառելու ուղղությամբ: Սա շատ կարեւոր խնդիր է, որը գնալով անվերահսկելի է դառնում ու արմատավորվում», - կարծում է իրավապաշտպանը:

ԱԺ «Ժառանգություն» խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը եւս «անբավարար» է գնահատում մարդու իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակը մեր երկրում, «որն էլ ավելի աղաղակող է դարձել մարտի 1-ի դեպքերից հետո»: «Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված գրեթե բոլոր հոդվածներով մեր երկրում խախտվում են մարդու իրավունքները: Ընդ որում` դեպքերը ոչ թե եզակի են, այլ զանգվածային: Խախտումները վերաբերում են եւ մարդու պատիվը նսեմացնելուն, խոշտանգումներին, եւ ցույցեր ու զանգվածային այլ միջոցառումներ անցկացնելու իրավունքը խախտելուն: Բացի այդ` խտրական վերաբերմունքի են արժանանում ու պատժվում են այն փաստաբանները, որոնք պաշտպանում են քաղաքական հետապնդման ենթարկված աձանց: Հետապնդվում ու հալածանքների են ենթարկվում, իրենց պատկանող գույքից են զրկվում այն գործարարները, ովքեր ընդդիմադիր կեցվածք ունեն: Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ եթե 2006թ.-ին ունեինք մի քանի քաղբանտարկյալ, ապա այժմ նրանց թիվն անցնում է 70-ի սահմանը»: Պատգամավորի` օմբուդսմենի ինստիտուտին տրված գնահատականն այս է. «Ներկայիս պետական համակարգի պայմաններում օմբուդսմենն ընդհանուր առմամբ բավարար է աշխատում»:

Tuesday, December 09, 2008

The Stockdale Paradox.

It's the optimists that give up first...

I will have to elaborate on this thought in a future post and apply it to the current Armenian reality.

FYI, Mr. Stockdale was the highest ranking American officer to be taken prison in 'Hanoi Hilton' in Vietnam and his experience and reflection upon the situation he faced there is an important lesson at being able to face the brutal facts and retain faith.

How Much Is an American Worth?

I found this quite interesting. The government and businesses assign values to human lives when they make decisions. For example, if I am going to sell lead-tainted cookies imported from overseas and make a $20 million profit but I estimate that what I sell will kill 2 people, what should I do? I would simply try to figure out how much these two deaths are worth. If the difference is positive then I would go ahead and sell my food item. Otherwise, I would lose more money than the profits so I would not do it...

This sounds like a heartless and cruel analysis but it is done regularly in real life.

Find out How Much You're Worth. Take our Trip around the Beltway.(from OMBWATCH.org)

Last week, Reg•Watch blogged about a recent Associated Press investigation that shows the Environmental Protection Agency has been using new statistics to assign monetary values to the lives potential regulations will save. AP found EPA's most recent value, $6.9 million, is about $1 million lower than it was five years ago.

The figure in question is called a Value of a Statistical Life (VSL), which is a number that attempts to place a dollar figure on individuals by studying market data.

EPA isn't the only agency that uses a VSL. Lots of public health and safety agencies go through the ridiculous process of valuing human life in order to comply with White House requirements on cost-benefit analysis. But agencies don't necessarily use the same VSL. Some agencies even use a different VSL for different rules.

If you're wondering how much different sectors of the federal government think your life is worth, take our journey outlined below. If you scroll down, you can even follow along with our interactive map.

Find out How Much You're Worth. Take our Trip around the Beltway:

Start at the Environmental Protection Agency, just a few blocks down from the White House on Pennsylvania Ave. The Associated Press's investigation showed that EPA is currently using a life value of $6.9 million. However, that number is down from just a few years ago. Clearly, you're not living up to EPA's expectations.

From EPA, take Connecticut Ave. toward Bethesda, MD where you'll find the Consumer Product Safety Commission. In March 2008, CPSC used a life value of $5 million for a proposed regulation. That's a little less than Tiger Woods has earned in the six PGA tournaments he has entered this year. Of course, the big money is in endorsements.

Then, head back into Washington, D.C. for a visit to the Occupational Safety and Health Administration on Constitution Ave. OSHA, the agency in charge of protecting workers from injury and illness, used a life value of about $7.5 million late last year.

But don't get too cocky, friends. A rude awakening lies just around the corner. Drive past the U.S. Capitol building to the Department of Transportation. There, a new Department-wide policy sets the value of life at $5.8 million. After about a two mile trip, you just got discounted to the tune of $1.7 million. Ouch.

After the Department of Transportation, take your suddenly deflated self esteem and head to the Department of Homeland Security. In a 2007 proposal, DHS calculated benefits using two life values. DHS's Customs and Border Patrol writes, "We use two estimates of a Value of a Statistical Life (VSL) to represent an individual's willingness to pay to avoid a fatality onboard an aircraft, based on economic studies of the value individuals place on small changes in risk: $3 million per VSL and $6 million per VSL." It's unclear how DHS attaches one of the two price tags to an individual, or what criteria it uses (Good looks? Hidden talents?).

Pack up the provisions, merge onto the beltway, and travel yonder to Rockville, MD, home of the Food and Drug Administration. Unlike other agencies, FDA likes to present a range for its value of life calculation. For a regulation protecting consumers from mad cow disease, FDA estimated the value of life between $5.7 and $7.1 million. Of course, that was way back in 2004, so inflation has probably increased your value a bit…just like milk and bread!

Selling Lawmaker Seats.

Today a corrupt official was arrested trying to sell a seat in the legislative branch. The governor of Illinois, a state where dead people routinely cast ballot, was arrested trying to sell the seat left vacant by Obama. Mr. Rod R. Blagojevich was also trying to get the editors of Chicago Tribune fired for publishing less than favorable items for him. (WSJ article)

I had a sense that this man was up to no good. When you enter Illinois on I-94, there is a gate with his name carved on limestone welcoming you. A normal person would not have had such a grandiose way of making people know who was in charge of the state.

Sunday, December 07, 2008

20 Years.

20 years and a little less than 12 hours ago I was lucky to stay alive. 25,000 people were not as lucky.

The Spitak Earthquake was perhaps the most traumatizing event in the modern Armenian history. I still remember the decimated villages with a piles of rubble and an intact roof on top of it which used to be the homes of the people. The eerie feeling I got walking past the coffins of different sizes, colors and shapes in Spitak. The white antiseptic power that was spread over the rubble.

I just hope it doesn't happen again.

Saturday, December 06, 2008

Bad Christmas gifts.

I had to post it. It's a real product. Northern Tool is a real company - I have bought tools and stuff from them before - so this is not a joke.

Friday, December 05, 2008

Loosing Battle...


I can't believe BBC made the basic mistake of typing 'loosing' instead of 'losing'.

Thursday, December 04, 2008

Interesting Research.

Came across this research paper by Ani Sarkissian on Caucasian Knot. It's 29 pages long so haven't had to thoroughly examine it yet but so far it looks very interesting.

Getting Things Done: Execution.

The most important trait for an organization is to get things done. A typical entity, be it a corporation, a not-for-profit organization, or a government, comes up with a strategy that defines the steps to be taken to grow the value of the stakeholders of the organization. For a corporation, these are the shareholders. For a not-for-profit, this is the community. For a government, this is the citizens.

But a lot of the times, the execution of the strategy is bungled. There simply is not enough attention paid to the execution, or getting things done, when the strategy is devised. A glossy piece of paper is worthless if it's not going to materialize. One component of making sure that the strategy can be executed is to be realistic about the current situation that surrounds the organization. A SWOT analysis is a useful tool to start.

So, what brought about this mini lecture about strategy, realism and execution?

It's not a secret that Armenia is surrounded by hostile neighbors, i.e. Azerbaijan and Turkey. To make sure that the country is safe, Armenia needs a strong army. A lot of money is spent on the army which is something I support wholeheartedly. My occasional argument that the resources could be allocated to investments that can bear big fruits in the future usually ends when I say to myself that these investments won't matter if the country is invaded and occupied by an enemy.

Given the high importance of the army, it is imperative to have a good strategy and implement it. But as I said, the implementation process requires that the capabilities are recognized and the leadership looks at the situation realistically. The Defense Minister in the article below is being asked about the corruption in the army. He is very defensive and rejects the idea that it indeed exists. As such, he is not being realistic and his attitude makes sure that the corruption goes on, the army's development and strengthening is endangered and because of that the future of Armenia is endangered.

Here is the text from Zhamanak Yerevan.

«Ասեք էդ մարդու անուն-ազգանունը, գնանք պայքարենք»

17:04 Yerevan | 13:04 GMT | Thursday 4 December 2008

Մարինե Խառատյան

Մեր խմբագրությունը վերջերս ահազանգ էր ստացել զինակոչիկների ծնողներից, որ կոռուպցիան բանակում աճում ու բարգավաճում է. զորակոչիկին Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հայաստանի սահմանամերձ գոտի չուղարկելու դիմաց ՊՆ համապատասխան «գործ դզողները» 2500 դոլար կաշառք են ուզում: Սահմանամերձ միջադեպերից ահաբեկված շատ ծնողներ վաճառում են վերջին ինչքը` իրենց զավակներին Ղարաբաղ ու սահման չուղարկելու համար: Նրանք, ովքեր համարժեք վաճառելու ոչինչ չունեն, երեխաներին ուղարկում են բանակ Աստծո հույսին կամ փորձում արդեն զորամասերում ավելի փոքր գումարներով ինչ-ինչ խնդիրներ լուծել:

Երեկ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ վիճակում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը բանակում` ներկայացնելով մեր խմբագրության ստացած ահազանգը: «Արդարության սկզբունքները միշտ էլ իմ ղեկավարման կարեւոր սկզբունքներից են եղել եւ իմ ծառայության ընթացքում ես միշտ էլ ուշադրություն եմ դարձնում բոլոր ոլորտներում իրականացվող միջոցառումների արդար լուծմանը: Ինչ վերաբերում է ձեր ասած թվերին` ես դրա մասին առաջին անգամ եմ լսում, բայց համոզված եմ, որ լինում են բացթողումներ, լինում են թերություններ: Եթե դուք նկատել եք, հավաքակայանում, զորակոչին վերաբերող մասերով մենք բավականին խստացրել ենք պահանջները: Եվ ուզում եմ ասել, որ այդ պայքարը պետք է լինի համատեղ, եւ մենք, եւ հասարակությունը միասին պետք է պայքարենք: Եթե դուք ունեք փաստեր, եւ մենք կարող ենք այդ մարդկանց բռնել, պատժել, ապա խնդրեմ ասեք, եւ մենք կիրականացնենք»:

Սեյրան Օհանյանին հիշեցրինք, որ երբ ինքը նոր էր նշանակվել նախարարի պաշտոնում, ինչ-որ շարժ եղավ, խոսակցություններ կային, որ գումարները հետ էին տալիս, «գործերը» չէին ստացվում, հիմա փաստորեն «գործերը» ստացվում են: «Ես եւ գլխավոր շտաբի պետը ժամանակ առ ժամանակ, նաեւ այլ վարչության պետերի հետ այցելում ենք, բոլոր ցուցակները խառնում ենք` ով որտեղ պետք է գնա եւ այլն: Ասեք էդ մարդու անունը, գնանք բռնենք, պատժենք: Ի՞նչ եք կարծում, ես գիտեմ էդ մարդկանց եւ չե՞մ ձերբակալում», - հայտարարեց պաշտպանության նախարարը: Մեր դիտարկմանը, թե միգուցե նախարարն առաջ ավելի հետեւողական է եղել, Սեյրան Օհանյանը հակադարձեց. «Հիմա էլ ենք հետեւողական: Ես միշտ էլ ասել եմ, եթե այդ փաստի դեմ ուզում ենք պայքարել, եկեք երկուստեք պայքարենք»:

Անուններ ասելու նախարարի հորդորին ի պատասխան հարցրինք, թե ծնողը կարո՞ղ է նման քայլի դիմել, երբ, օրինակ, սպանության այդքան դեպքեր են լինում բանակում: «Բանակում սպանություններ չկան, բանակում լինում են դեպքեր...: Ասեմ, ի դեպ, սպանությունների քանակը բանակում տարեցտարի նվազում է: Արտակարգ պատահարներ ծառայությանը վերաբերող առաջին գծում լինում են, բայց զուտ սպանությունների քանակը բանակում նվազում է: Ի՞նչ եք հիմա ուզում ասել: Էդ դեպքում դուք եք խախտողը, որ չեք ուզում ասեք, որ մենք պայքարենք դրա դեմ: Ասեք էդ մարդու անուն-ազգանունը, գնանք պայքարենք, գնանք բռնենք»: Նշենք, որ մեզ դիմած զինակոչիկների ծնողները խուսափեցին անուններ նշելուց:

...Փաստորեն, պաշտպանության նախարարը մեզանից իմացավ մի բան, որ Հայաստանում գիտի զորակոչիկ բարեկամ, ծանոթ, հարեւան ունեցող գրեթե յուրաքանչյուրը:


Statistic of the Day.

30% of the homeless kids on the streets of the US have been kicked out by their families because of their sexual orientation.

That's a horrendous thing to do to a kid and a family member.

Wednesday, December 03, 2008

Once a Soviet, Always a Soviet.

You would think that an EU member country would allow freedom of speech. Not so. The Latvians have arrested a university professor and a musician for expressing their doubts about the local economy. The government claimed they were 'destabilizing the economy'.

But wait, there is more! Croatia has arrested a few oppositionists who made plans over Facebook.

Not quite the scale of repressions seen in Armenia but still quite shameful for these societies.

Monday, December 01, 2008

Banditocracy and Political Prisoners.

While the rest of the Christian world is gearing up for the Christmas season, the banditocracy in Armenia is still adamant in its efforts to put people with differing political views in jail. There are still 80+ political prisoners in jail in Armenia. One of them is Ahot Manukian. Mr. Manukyan's alleged crimes are: throwing a rock at an officer (who testified that there was no pain or injury) and giving bus money to citizens to attend a peaceful protest. Under this sentence, he will be almost 70 years old when he leaves prison.

Meanwhile, instead of demanding justice for real leaders and a sustainable country, the Diaspora gets behind a telethon to raise aid money for Armenia: Money that will invariably be stolen, wasted, and used to support the corrupt officials who engender a poor, dependent Armenia.

Time line.

November 27: Prosecution recommends a 6 year sentence. Trial set to resume December 5th.

November 20: Political Prisoners on hunger strike. Trial postponed indefinitely.

November 13: Trial delayed until November 20th

November 7: Trial delayed until November 13th

November 3: Trial delayed until November 7th.

October 29: Defense attorney calls in sick, trial postponed until November 3rd.

October 23: Trial postponed until October 29th.

October 15: The defendant is also charged with organizing an unauthorized illegal public demonstration. The court heard testimony from one witness, an individual who had previously pled guilty to a crime relating to the March 1 incident. He had received a suspended sentence for his own conviction. In a series of investigation statements (before trial) the witness stated that he had received approximately $60 from the defendant and that the witness had used the money to bus people into Yerevan for the unauthorized demonstrations at the direction of the defendant. At the trial the witness stated that he had received money from the defendant as part of LTP's campaign, but that the defendant never directed him to use the money for the demonstrations. Unfortunately, the judges in Armenia often base guilty verdicts on pre-trial investigation statements even where the witness comes into court and recants on his prior statement. The court was to hear from two other witnesses. One failed to show up and the other is incarcerated. The court is attempting to bring the incarcerated witness to the trial. The defense counsel made a motion to release Mr. Manukyan but the court denied the motion. The trial to resume Oct. 23.

October 6: Trial postponed at the last minute due to lack of prosecution witnesses.

September 17: Two witnesses testified – both police officers. One testified as the "victim" and the other as a "witness". Per a US official who attended the trial: "The bad news is that this case clearly demonstrates, even assuming that the defendant is completely guilty, that the authorities are out to get him. He took part in the demonstration and he (allegedly) threw a rock that hit a cop in the foot. Minimal injury at worst. This is really no big deal".

September 9: The defense attorney made a motion to disqualify the two prosecutors working on the case. That motion was denied by the judge. The case is moved to the higher felony and adjourned to Sept. 17 to hear from the victim / police officer.

July 29: The prosecutor seeks an adjournment to upgrade the charges to more serious felonies, punishable by 5 to 10 years imprisonment. At the prosecutor's request the court adjourned the case for four weeks.

July 15: After 4 months in 'pre-detention', a trial date is finally scheduled. The court date is later canceled at the last minute due to lack of witnesses.

March 1: Ashot Manukyan is beaten and arrested at dawn after 11 days of peaceful protest of a corrupt election. He is taken to Nubarashen detention center and not allowed to see his family for over a month – until his wounds heal.