Tuesday, March 27, 2012

Not bad speech.

Serjik might be an illegitimate president but the fact is that he sits in president's office as a bench warmer so he he has certain duties until a legitimate president is elected. He fulfilled one of those duties at Seoul yesterday by speaking at the summit.

«Ցանկալի արդյունքներ գրանցելու նպատակով մենք հետեւողականորեն եւ պատրաստակամորեն աջակցել եւ իրականացրել ենք առաջարկվող ծրագրերը, կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկել վերահսկողության գործուն մեխանիզմ ստեղծելու ուղղությամբ», - ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։