Saturday, September 27, 2008

SS at it again.

Օրինական ճանապարհով ինքնորոշման իր ձգտումը հռչակած Ղարաբաղի ժողովրդին պարտադրվեց դաժան պատերազմ: Տարիներ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կանգնած էր բնաջնջման վտանգի առաջ: Այն ժամանակ դա ընդամենը ինքնավար մարզ էր, որը չուներ ո՛չ կանոնավոր բանակ, ո՛չ զենք ու զինամթերք, ո՛չ Ադրբեջանի տարածքներ գրավելու ցանկություն եւ ո՛չ էլ այդպիսի կարողություն:

He said that at the UN yesterday and basically admits occupying Azeri lands. To answer Ani'squestion about who writes his speeches: apparently someone not that bright.

2 comments:

Ani said...

Emma's question, not mine. I figured he just found Brezhnev etc. speeches and cut and pasted things together, substituting the word "Armenia" when necessary. Apparently, though, he outsources the work to Azerbaijan...

spm said...

I wouldn't judge the above mention words so harshly, because it is universally admitted that NKR captured lands outside the administrative borders of NKR to create a buffer zone.
However it is interesting reference to Brezhnev speeches. I may guess that the FM Nalbandian has something to do with it. He is a typical remnant of Soviet bureaucracy.