Tuesday, June 03, 2008

Popular Movement Agenda for June 4, 2008.

You can have agendas like this when there are so many political prisoners in your country. All of these people are charged with criminal offenses so the Armenian government claims that they are not political prisoners. They think that people are stupid to believe in crock like this.

Համաժողովրդական շարժման օրակարգ – 04.06.2008


Երևանի քրեական դատարան
Վահե Ղազարյան
225հ. 2մ
2008-06-04 14:30:00

Գրիգոր Աղամալյան
225հ. 2մ
2008-06-04 14:30:00

Կենտրոն Նորք-Մարաշ դատարան
Խաչիկ Գասպարյան
316 հ. 1-ին մաս
2008-06-04 12:00:00

Շենգավիթ դատարան
Իսահակ Մալխասյան
316 հ. 1-ին մաս, 235 4- մաս
2008-06-04 14:00:00

Անձնագիրը կարող է անհրաժեշտ լինել դատարանի նիստետրին մասնակցելու համար ։

18.00 Զբոսանք Հյուսիսային պողոտայում

Popular Movement Agenda for June 4, 2008.

Yerevan Criminal Court
Vahe Ghazarian
article 225, paragraph 2
2008-06-04 14:30:00

Grigor Aghamalian
article 225, paragraph 2
2008-06-04 14:30:00

Central Norq-Marash Court
Khachik Gasparian
article 316, paragraph 1
2008-06-04 12:00:00

Shengavit Court
Isahak Malkhasian
article 316, paragraph 1, article 235, paragraph 4
2008-06-04 14:00:00

You may need to have your passport with you in order to be able to be admitted to the court proceedings.

18.00 A walk at the Northern Avenue.

No comments: