Friday, June 22, 2007

Social Security cards in Armenia.

Looks like according to Aravot there are about 200,000 citizens of Armenia who have not applied for the social security cards (SSC) and social security numbers (SSN) in Armenia. And it turns out that in order to get credit, they need their SSC. The constitutional court has ruled that the government cannot enforce the part 2 of article 11 (Հոդված 11. Սոցիալական քարտի եւ սոցիալական քարտի համարի կիրառումը - Article 11: SSC and SSN usage). Part 2 talks about tax, mandatory social security and other mandatory payments ( հարկեր, տուրքեր, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ, ինչպես նաեւ պարտադիր այլ վճարներ վճարելու ժամանակ.).

Well, the Aravot journalist is condemning the banks that require a SSC in order to issue credit, and claims what they do is illegal and unconstitutional.

Please!

The journalist should have read the law first, then the constitutional court decision before writing the article. And the Aravot editor should have done a little research before printing the article.

Where do you see in part 2, the unconstitutional portion of the law, which talks about credit issued by private banks? It talks about government related transactions. The private entities can ask for the SSC and SSN - they are issuing credit and not giving money away.

This is precisely the kind of articles that discredit the press in Armenia. A five minute research would have prevented the spread of illiteracy. How can these newspapers claim any credibility if they print garbage?

No comments: