Wednesday, August 10, 2011

Burn!

[...]Ռուսաստանը դա կանի մի դեպքում, եթե Վրաստանը դառնա իր վասալը, այսինքն՝ ամբողջապես եւ փաստացի առաջարկի իր ծառայությունը Ռուսաստանին՝ Վրաստանի տարածքում ռազմական բազաներ տեղակայի, միջազգային ոլորտում լինի ՌԴ, այսպես ասած, ներկայացուցիչը, փոխի իր արեւմտյան կողմնորոշումը եւ ԱՄՆ-ի ու աշխարհի հետ իր հարաբերությունները կառուցի Ռուսաստանի միջոցով: Իսկ դա փաստացի կնշանակի՝ Վրաստանի անկախության կորուստ:[...]


Speaking about the 2008 war, a Georgian political analyst explains the only situation where Russia will change its relationship with Georgia.


[...]Russia will do that [normalize relations] if Georgia becomes its vassal, i.e. offer its services to Russia such as placing Russian bases in Georgia, become a Russian representative on the international arena, change its pro-Western orientation and build its relationship with the world through Russia. But that will mean Georgia's factual loss of independence. [...]


I don't know if he meant a BURN! moment but that exactly describes the Armenian relationship with Russia.

No comments: