Tuesday, December 28, 2010

Ernest Vardanyan admits guilt, asks for clemency.

Ernest Vardanyan was a journalist of Armenian origin that was imprisoned in the Trans-Dniestr Republic for espionage. Prior to that, he was a very active member of the Armenian Forums calling the political prisoners 'criminals that deserve to be imprisoned'. As luck had it, he himself became what was considered a political prisoner jailed for his journalistic activities.

Well, it is now clear that this is not quite true. He was not a journalist jailed for his views. He has now admitted to being a spy. So much for all that support for him.
[...] Էռնեստ Վարդանյանն այդ նամակում ընդունում է իր մեղքը: Նա նշել է, որ խաբեության ճանապարհով 9 տարիների ընթացքում հավաքագրված է եղել Մոլդովայի հատուկ ծառայությունների կողմից, սակայն Մոլդովայի օգտին լրտեսությամբ զբաղվել է իր կամքին հակառակ, իսկ ձերբակալությունից հետո զղջացել է կատարածի համար, իր մեղքը գիտակցում է եւ խնդրել է ներում շնորհել: [...]

Let's see what happens.

No comments: